Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Norma viery ako norma života - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 5. - OPEN TEXT - chelemendik.sk

 

Norma viery ako norma života - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 5. - OPEN TEXT

2020-05-27  (04:10)

 -  Norma viery ako norma života  - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 5. - OPEN TEXT

8.12.2011

 
(Uverejnené v časopise Cirkev a čas, № 2, 1999 a v novinách Nezavisimaja  gazeta 16–17 februára roku 2000)


Fundamentálny rozpor našej epochy a zároveň hlavná výzva ľudskej spoločnosti v 21. storočí -  to je konfrontácia liberálnych civilizačných štandardov na jednej strane a hodnôt národnej  kultúrno-náboženskej identity na strane druhej. Výskum genézy a hľadanie možných ciest prekonávania protirečení medzi týmito  dvomi rozhodujúcimi faktormi súčasného rozvoja viery by mali zdanlivo zaujať dôležité miesto v pravoslávnych teologických výskumoch.

Keďže je reč o probléme, vyriešenie ktorého  do značnej miery môže determinovať budúcu podobu ľudskej civilizácie, je jasné, že samotná formulácia daného problému a pokus jeho počiatočného definovania vyvolávajú nielen úprimný záujem, ale aj nemenej úprimný hnev. Hnevajú sa tí, ktorí z určitých ideologických dôvodov zavrhujú samotnú myšlienku nastolenia podobného problému,  obávajúc sa možnej korekcie alebo dokonca prehodnotenia v budúcnosti liberálnych myšlienok,  na ktorých sa v súčasnosti zakladá pokus sformovať podobu ľudskej spoločnosti v „taviacom kotlíku“ (anglicky melting pot – pozn. prekl.) civilizácií a kultúr. Hnevajú  sa pritom aj fanatici  náboženského  a kultúrneho fundamentalizmu, ktorí pre seba dávno vyriešili všetky  problémy a sú hlboko presvedčení o tom, že jediný spôsob, ako sa zachrániť je pevne zatvoriť dvere svojho domu. Aj napriek tomu je dosť potešujúce, že mnohí – ako v Rusku, tak aj mimo jeho hraníc – prejavili mimoriadne živý záujem o ďalšie rozoberanie problematiky  súvzťažnosti liberálnych a tradičných myšlienok a hodnôt.

Z metodického hľadiska, ale aj z hľadiska podstaty, má zmysel  viesť túto diskusiu nielen v rovine hodnotenia medzištátnych vzťahov a formovania spravodlivého svetového poriadku, ako to bolo predstavené  v spomínanom článku, ale aj na úrovni  diskusie o osobnosti a modernej spoločnosti ako celku. Riešenie daného problému, ktorý, ako bolo povedané, predstavuje problém fundamentálny, bude napomáhať vyriešeniu množstva aplikovaných problémov, časť ktorých sa vzťahuje k sfére cirkevno-verejných, medzikonfesných a medzináboženských vzťahov.

Pre pravoslávneho človeka 21. storočia zostávajú životne dôležité poznatky o učení Cirkvi, osobná skúsenosť modlitby, schopnosť odlišovať Pravoslávie od iných konfesií, zakorenenosť v dejinách  a duchovnej kultúre svojej krajiny a mnohé  ďalšie aspekty, ktoré súvisia s jeho vierou. Hlavným a prvoradým je však osvojenie si náboženského štýlu života, teda takého, ktorý predpokladá náboženskú motiváciu ako svoju zásadnú súčasť. Moderná spoločnosť všemožne vštepuje  človeku myšlienku o tom, že náboženská viera  - to je výlučne súkromná, ak nie intímna záležitosť ľudskej osobnosti. Podobné tvrdenia v súčasnosti znejú zo všetkých strán. Náboženská motivácia voľby človeka je vnímaná liberálnou sekulárnou spoločnosťou ako oprávnená a prípustná iba v prípade,  keď je ňou determinovaný súkromný alebo v krajnom prípade rodinný život občanov. Čo sa týka iných aspektov ľudskej  existencie, tu miesto pre náboženskú motiváciu nie je a ani byť nemôže.

Skutočne, osobná etika tvorí jadro kresťanskej mravnosti. Orientácia na osobnosť, obrátenie sa k náboženskej skúsenosti jednotlivca predstavuje hlavný vektor poslania kresťanstva, keďže je adresovaná každému človeku a sleduje cieľ  transformovať jeho dušu. Tieto záchranné zmeny nášho vnútorného sveta sa však neuskutočňujú  v  izolácii od vonkajšieho prostredia, nie v laboratórnych  podmienkach, ale v reálnom živom kontakte s okolitými ľuďmi: predovšetkým v rodine, v pracovnom kolektíve, v spoločnosti, koniec koncov, v štáte.  Je nemožné zostávať kresťanom za dverami vlastného domu, v kruhu rodiny alebo v samote vlastnej  izby, a prestávať ním byť, vystúpiac na katedru prednášajúceho, sadajúc si pred televíznu kameru, hlasujúc v parlamente a dokonca aj púšťajúc sa do vedeckého experimentu. Kresťanská motivácia musí byť prítomná vo všetkom, čo tvorí sféru životných záujmov veriaceho človeka. Lebo veriaci nemôže vyčleniť z duchovno-mravného kontextu svojho života profesionálne alebo vedecké záujmy, už ani nehovoriac o politickej, ekonomickej, sociálnej činnosti, práci v médiách atď. Náboženská motivácia pre veriaceho človeka má univerzálny a komplexný  charakter. Takto náboženský spôsob života predstavuje spôsob existencie vo svete  človeka,  rozhodnutia ktorého sú motivované a determinované princípmi jeho vierovyznania.

Náboženský životný štýl – a v danom prípade je reč o pravoslávnom životnom štýle -  sa vyznačuje svojou  zakorenenosťou v apoštolskej  tradícii. Apoštolská tradícia  je pre nás súhrnom  doktrinálnych a mravných právd, ktoré prostredníctvom svedectva svätých apoštolov  svedčia  boli prijaté Cirkvou, sú ňou prechovávané a rozvíjané v závislosti od okolností jej historickej existencie a výziev, ktoré pred Cirkvou stavajú rôzne epochy. Stručne povedané, apoštolská tradícia je živý   prúd viery v lone Cirkvi. Apoštolská tradícia je jav normotvorný, lebo nie je ničím iným ako normou viery. To znamená, že pojem normy vystupuje ako najdôležitejšia charakteristika viery. Lebo akékoľvek vzdialenie sa od apoštolskej tradície chápeme predovšetkým ako porušenie normy viery alebo stručne povedané ako kacírstvo.

Takto kritériu pravoslávneho životného štýlu bude zodpovedať ten spôsob existencie, ktorý je hodnotený ako zakotvený v apoštolskej tradícii. Reč je pravdaže ani nie tak o vonkajších prejavoch vyznávania apoštolskej tradície a dokonca ani nie o kultúrno-historickom jej vnímanie človekom alebo spoločnosťou. Vyznávanie apoštolskej tradície sa predovšetkým prejavuje na úrovní hodnotového obsahu života.  Iba život v súlade s apoštolskou tradíciou ako normou viery sa dá hodnotiť ako skutočne pravoslávny spôsob života.

Dnes pred mnohými našimi krajanmi stojí problém osvojenia si a zachovania viery, ale do ešte väčšej miery – osvojenia si a dodržiavania životného štýlu, determinovaného touto vierou. Na to, aby sa norma viery stala pre človeka normou života, je treba mať nielen vedomosti, ale aj reálne skúsenosti života v Cirkvi, byť zúčastňovať sa jej Sviatostí. Iba v takom prípade táto norma viery sa stáva pre človeka prirodzenou ako dýchanie, oslavujúce Pána Boha. Iba v takom prípade dodržiavanie normy viery sa preňho nestane „nepohodlným bremenom“ alebo ešte horšie -  farizejstvom, zabíjajúcim samotného ducha viery, ale bude, podobne ako milostivá ochranná ruka ho chrániť počas celej jeho ďalšej životnej cesty. Dodržiavanie tejto normy, neutláčajúc a neobmedzujúc slobody človeka ho zároveň zachraňuje pred smrťou, podobne ako lono matky chráni rozvíjajúci sa život.

Zachovanie tejto normy a jej presadenie v modernej spoločnosti ako najväčšej ontologickej hodnoty je v širokom zmysle úlohou každého uvedomelého člena Cirkvi, ale v úzkom a špeciálnom zmysle je to úloha pre modernú teológiu.  Táto norma je rovnako pevná ako aj krehká. V životnej skúsenosti každého konkrétneho človeka aj celých spoločenstiev môže byť buď poškodená alebo dokonca  zničená, alebo zachovaná a upevnená v dôsledku kontaktu s inými kultúrno-civilizačnými štandardmi, s inými životnými normami. S podobným „inakobytím“ prichádzame do styku v prípadoch, keď napríklad žijeme bok po boku s ľuďmi iných názorov a presvedčení. Vo všetkých prípadoch  koexistencie s nositeľmi iných kultúrno-civilizačných kódov, odlišných od našich vlastných, musíme prichádzať do kontaktu s inými životným štýlom.

A to je niečo, čomu je treba venovať pozornosť. Ak iné životné štýly sú založené na vlastných tradíciách, najčastejšie nepredstavujú nebezpečenstvo pre hodnoty pravoslávneho spôsobu života. Historicky, pravoslávni ľudia susedia a prichádzajú do kontaktu v Rusku s moslimami, židmi, budhistami, niektorými kresťanskými vierovyznaniami. Prakticky behom celých dejín našej krajiny podobné nábožensko-kultúrne kontakty nikdy nemali deštruktívny charakter. V kontexte ruskej civilizácie, rozličné normy, štandardy a tradície existencie najčastejšie neboli stavané do konfrontácie, ale žili paralelne popri sebe.

A preto ruskí pravoslávni ľudia vždy žili s cudzincami a ľuďmi inej viery v mieri. Výnimku tvorili iba tie prípady, keď cudzia viera alebo cudzie životné štandardy  boli vnucované nášmu národu násilím alebo prostredníctvom prozelytizmu. Vtedy sa národ staval na ochranu svojej viery a toho životného štýlu, ktorý bol ním vnímaný ako norma, vystavená hrozbe likvidácie. Spravidla to súviselo s agresiou cudzincov. A preto celé naše dejiny sa vyznačujú zápasom nielen o zachovanie národnej a politickej nezávislosti, ale aj o zachovanie  tradícii predkov, normy viery a súvisiaceho s ňou životného štýlu. V situácii absencie podobných pokušení na nábožensko-kultúrnu identitu Rusov, ich koexistencia s nosičmi iných civilizačných štandardov bola napočudovanie harmonická.


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


nika   |   2011-12-09  (07:40)
50%  
mínus plus
  P.Chelemendik, mohol by ste prosím v seriáloch na pokračovanie dať pod text dole linky na predošlé časti? Vďaka. nika
Ďakujem za tento seriál.

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |