Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Úryvok z knihy Sergeja Chelemendika My ich ... ! - Kapitola Prognóza pre Európu - chelemendik.sk

 

Úryvok z knihy Sergeja Chelemendika My ich ... ! - Kapitola Prognóza pre Európu

2018-05-25  (05:36)

 - Úryvok z knihy Sergeja Chelemendika My ich ... ! -  Kapitola  Prognóza pre Európu

5.8.2016

Európa vstúpila do obdobia otrasov, ktoré európske ná­rody nemusia prežiť. Namiesto superfederácie pod názvom Európska únia sa na horizonte črtá rozpad európskej civi­lizácie pod údermi vonkajších nepriateľov ‒ Ameriky, ázij­ských veľmocí a Číny. K rozpadu Európy môže dôjsť aj v dôsledku exodu chudákov z celého sveta do liberálnej Eu­rópy.

V priebehu polstoročia relatívneho mieru si Európania zvykli na vysokú životnú úroveň a pocit stability. Vyrástli generácie, ktoré poznajú vojnu už iba z počutia, generácie pacifistov presvedčených o tom, že vojna, to je kdesi tam, ďaleko, u necivilizovaných divochov. Vyššie uvedené sa netýka balkánskych národov.

Zdá sa, že niektorých príjemných zvykov sa Európania budú musieť zriecť. Najmä bohatého a spoľahlivého života, ktorý s nimi túžia zdieľať milióny ožobráčených prisťaho­valcov. Kým píšem tieto slová, v Európe je zase o niekoľ­ko prisťahovalcov zo sveta chudoby viac. Nielenže prišli z divokého sveta pohrôm a vojen ‒ túto vojnu priniesli so sebou. A nosia ju stále po veľkých dávkach. Ak sa zacho­vá takáto rýchlosť kontrabandu chudobných do bielej Euró­py, Starý svet je odsúdený na zánik.

Existuje veľa presvedčivých výpočtov na tému, akí uži­toční a prospešní sú pre starnúcu Európu prisťahovalci. Na týchto výpočtoch sú založené optimistické scenáre: prisťa­hovalci sa postupne európanizujú a začnú tvoriť v prospech Starého kontinentu.

Nuž, čiastočne bude aj to, ale nie v tom je podstata sťa­hovania chudobných čierno-žltých bratov do bohatej Euró­py. Podstata spočíva v poradí ďalšom páde ďalšieho Rímu pod údermi ďalších „barbarov", ktorí už dnes nemusia bo­jovať. „Zločinné syndikáty", ktoré sa objavili nevedno od­kiaľ, ich dopravia do európskeho raja za peniaze, ktoré pre tohto šťastlivca šetrila celá indočínska dedina v nádeji, že šťastlivec prešliape chodníček, uvije teplé hniezdočko a po­tom ho do Európy budú nasledovať jeho početní bratia a sestry. Tieto nádeje sa väčšinou napĺňajú, ale do akej mie­ry sú pre Európu títo prisťahovalci užitoční, ukáže až bu­dúcnosť. Možno prílev takejto „lacnej pracovnej sily" ne­európskeho pôvodu je iba morfiová injekcia pre zomierajú­cu Európu. Aby sa toľko netrápila.

Áno, v prvej generácii sa z prisťahovalcov stávajú smetiari a čašníci, teda poslušne súhlasia robiť tú prácu, ktorú odmietli naši vypasení európski bratia. V druhej generácii sa prišelci už môžu stať vojakmi, policajtmi, kvalifikovaný­mi robotníkmi. A v tretej z nich budú podnikatelia, politi­ci a premiéri. Ale počínajúc druhou generáciou, prisťaho­valci vrastajú do európskej civilizácie a búrajú ju. Lebo ich civilizačný kód sa nemení na európsky, ako sa to stalo s mi­liónmi ruských emigrantov po revolúcii. Zostáva im ich vlastný kód ‒ možno preto, že je silnejší. Číňania v Euró­pe zostanú Číňanmi, Kórejčania Kórejčanmi, Arabi Arab­mi. Zatiaľ čo Európania začnú byť v menšine a čoraz me­nej budú chápať, kým vlastne sú na tomto sviatku života.

Ak sa chcete presvedčiť, či je to naozaj tak, stačí zájsť do parížskeho metra. Bielych zatiaľ ešte nevyhadzujú z va­gónov, ale Európan, stratený v mori veselých Arabov a čer­nochov, sa v parížskom metre cíti zúfalo, osamelo a cudzo. To už je ich svet, a Parížania môžu jazdiť na autách v paríž­skych zápchach rýchlosťou päťsto metrov za hodinu. Lebo rýchle parížske metro už patrí prišelcom.

Odsúdeniahodný je nepriateľský postoj Ameriky, aj keď nevďačnej, no rodnej dcéry európskej civilizácie, vo vzťahu k svojej staručkej matke. Yankeeovia dosiahli absolútne do­minantné postavenie v Európe. Európske štáty sú v porov­naní s Amerikou prakticky bezbranné, závisia od nej ekonomicky aj politicky. Niektoré sú okupované americkými vojskami. Zdalo by sa, že pre Yankeeov by bolo logické, aby upevňovali takúto poslušnú a kontrolovateľnú Európu ako svojho jediného veľkého spojenca v budúcej Vojne o Prežitie. Ale táto logika je Yankeeom neprístupná, je prí­liš zložitá a vzdialená. Yankeeovia chcú všetko a hneď, pre­to predkladajú Európe čoraz bezočivejšie požiadavky. Ale­bo nás tu, v Starej Európe, budete poslúchať ako cvičené pudlíky, alebo vám ukážeme. Podhodíme vám Albáncov, Afgáncov, Pakistáncov. Tak ako sme už podhodili Kurdov, východných Nemcov, rumunských Rómov. Koho budeme chcieť, toho zomierajúcej starene aj podhodíme. Pretože kam my, Yankeeovia, vstúpime, všade sa začína rozpad ale­bo vojna, pred ktorou všetci utekajú. Ibaže nie k nám, do Ameriky, ale do Európy.

Narastajúci export čierno-žltých prisťahovalcov do Euró­py je dielom rúk Yankeeov ‒ akurát ich ešte nikto pritom nenachytal. Amerika sa dojímavo stará o to, aby Európa ne­mala problémy s lacnou pracovnou silou. Yankeeovia naiv­ne dúfajú, že keď sa celá Európa raz stane čierno-žltou, de­finitívne sa premení na ich kolóniu. Američania zo všetkých síl podporovali rozširovanie Európskej únie, ponáhľali sa a pomáhali, ale iba dovtedy, kým Únia vyzerala ako projekt, ktorý majú stopercentne pod kontrolou. Taká filiálka USA v Starom svete. Ale ako sa začína čoraz viac ukazovať, že Európska únia sa filiálkou USA nestane, Yankeeovia začí­najú otvorene topiť staručkú Európu. Takí sú to potomkovia.

Juhoslovanská kampaň znamenala prvý úder Európe. Pravdaže, zatiaľ zabíjali iba Srbov, ktorí podľa názoru vy­pasených bratov nie sú Európania ‒ možno tak, balkánski Rusi. Ale Európu si pritom podali zo všetkých strán a starenka to pokorne zniesla. No urazila sa.

Ďalší krok Ameriky je zmocniť sa arabskej ropy a po­dať si Európu ešte intenzívnejšie. Už teraz je benzín v Eu­rópe dvakrát drahší než v Amerike, pri európskych platoch dvakrát nižších ako v Amerike. Yankeeom to však nestačí. Nech teraz Európania zaplatia za benzín štyrikrát viac než šetrní Yankeeovia. Nech reálna kúpna sila Európanov kles­ne v porovnaní s Američanmi niekoľkonásobne. Yankeeovia si zaslúžili tieto nové tučne kúsky ‒ oni predsa všetkých ochránili a ochraňujú.

Reakcia Európanov na takúto perspektívu sa podstatne líši od nedávnej eufórie v súvislosti s ukážkovým výpras­kom Srbov, vysielanom v priamom prenose. Európa začala vrieť. Odvekí „priatelia" Nemci a Francúzi sa dohodli do­konca tak, že sa chystajú poslať celú Úniu dočerta a vytvo­riť niečo na spôsob dvojstrannej aliancie.

Odvetným krokom Yankeeov je snaha znova rozbiť Eu­rópu ‒ postaviť i keď slabé, ale strategicky dôležité krajiny Východnej Európy proti Západnej Európe. Ich nový slogan je vrcholom dôvtipu. Existuje Európa stará, rozumej pre­hnitá ‒ to je Nemecko a Francúzsko, a je mladá, rozkvi­tajúca, progresívna ‒ Rumunsko s Lotyšskom. V krajinách bývalého Varšavského bloku viditeľne silnie propaganda v prospech akejsi „americkej orientácie", ktorá sa má pre­javovať tak, ako to vyžadujú Yankeeovia: cvičiteľ mávol pa­ličkou a pudlíky sa hneď postavili na zadné labky. Na če­lo NATO sa chystajú dosadiť Poliaka. Táto tendencia je dnes očividná. Okrem vojenskej prítomnosti USA vo Východnej Európe a na Balkáne, znamená koniec NATO a Eu­rópskej únie v tej podobe, na ktorú sme si už stihli zvyk­núť. V poradí ďalšie Spojené štáty európske opäť raz nespl­nili misiu urobiť zo zaostalých Európanov pokrokových Američanov, ktorá im bola zverená.

Ukázalo sa, že európske národy, vrátane, mimochodom, aj Angličanov, ešte nie sú pripravení umožniť Yankeeom robiť v Európe všetko, čo si zmyslia. Európa má iné alter­natívy, je ich oveľa viac, než majú Yankeeovia, ktorí neprestajne zaháňajú sami seba do slepej uličky. Aj napriek svojej vojenskej slabosti, Európa je ekonomicky ak nie sil­nejšia, potom v každom prípade zdravšia ako Amerika. Te­da tak ako predtým vyrába všetko a v závideniahodnom sor­timente, na rozdiel od Yankeeov, ktorých výroba vo všet­kých oblastiach, až na vojenskú, prežíva vleklú krízu. Po prvýkrát v priebehu posledných dvesto rokov Európa neži­je pod hrozbou útoku zo strany Ruska. Je to nová éra v de­jinách Európy, ktorú si Európania iba začínajú uvedomovať. Takáto hrozba zo strany Ruska nemôže vzniknúť ešte mi­nimálne 20-30 rokov ‒ to je najväčšie pozitívum, ktoré sa dá povedať o osude Starého kontinentu. Ivanovia už nebu­dú napájať svoje kone ani v Seine, ani v Rýne. Naopak, Iva­novia napájajú Francúzov, Nemcov a všetkých ostatných svojou ropou a plynom.

Nová tendencia európskej politiky môže vyzerať nasle­dovne: Európa sa bude vzďaľovať Amerike a hľadať nové cesty. Bude sa zbližovať s Ruskom. Jednoduché vymeno­vanie objektívnych predpokladov pre takéto zblíženie by si vyžiadalo novú knihu. Stačí aby ruská elita zmenila po­nižujúco proamerickú orientáciu ‒ kroky týmto smerom sa už dejú ‒ a nás a našich európskych bratov už nič neroz­delí. Lebo máme už len jeden druhého, je nás už málo a bu­de ešte menej.

Nevyhnutný je návrat k tradičným národným hodnotám veľkých európskych národov, nevynímajúc Angličanov. Eu­rópania sa, chvalabohu, majú k čomu vracať. Bude to nový európsky a časom paneurópsky nacionalizmus, ktorý bude mať po prvýkrát antiamerické zameranie. Prečo? Pretože Američanov už majú všetci po krk!

Do akej miery bude ostrý európsky antiamerikanizmus, to závisí od úspechu alebo neúspechu americkej expanzie do islamského sveta, ktorá sa už začala. Ako aj od závaž­nosti jej následkov pre Európu. Ak Yankeeovia budú bez­trestne bombardovať moslimov, a Alahovi mučeníci začnú hádzať svoje islamské bomby v Londýne a Paríži, mnoho­ročné strategické spojenectvo Západnej Európy a Ameriky môže byť seriózne ohrozené.

Nová kvalita vzťahov medzi Európou a Ruskom podnieti hľadanie novej geopolitickej aliancie. A hoci je Rusko sa­mostatná civilizácia, európskych prvkov je v tejto civilizá­cii minimálne polovica. Európskeho je v Rusoch neporov­nateľne viac než v Američanoch. Ruská kultúra je genetic­ky do obrovskej miery produktom francúzskeho a nemec­kého vplyvu. Iba pred 100-150 rokmi francúzština bola rod­ným jazykom ruskej šľachty a ruskí cári, počínajúc Ka­tarínou II., boli svojou krvou čistí Nemci. Ale nová euroruská aliancia nevznikne tak skoro a možno nikdy. Zatiaľ sa celá Európa, nielen jej východná časť, za­čína meniť na hustú a nepriehľadnú geopolitickú kašu a sto­jí pred neriešiteľnými problémami. A hoci to dnes vyznie­va drzo, ale Európa sa nenachádza v oveľa lepšej situácii než Rusko, i keď opäť raz ožobráčené svojimi vládcami, ale nezlomené. Európa dlhé stáročia učila Rusko všetko. Vy­zerá to tak, že nadišiel čas vrátiť jej dlh. To, ako prežiť, sa Európania budú učiť od nás.

 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |