Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Rôznorodosť ľudstva a svetová integrácia - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 4. - OPEN TEXT - chelemendik.sk

 

Rôznorodosť ľudstva a svetová integrácia - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 4. - OPEN TEXT

2020-02-16  (21:22)

 - Rôznorodosť ľudstva a svetová integrácia -  Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 4. - OPEN TEXT

7.12.2011


(Vystúpenie na prvom zasadaní Európskej rady náboženských lídrov, 11. a 12. novembra 2002 v Oslo)


 
Drahí bratia a sestry, drahí účastníci tohto vysokého zhromaždenia! Srdečne vítam všetkých zúčastnených na prvom zasadnutí Európskej rady náboženských lídrov. Som hlboko presvedčený, že nastal čas aby na európskom kontinente vznikla takáto organizácia, ako je táto  rada. Rozdelenie Európy na dva ideologicky znepriatelené tábory odišlo do minulosti. Príliš veľa krvi sa prelialo a  veľa zdrojov stratilo v 20. storočí v mene triumfu ideologických doktrín a ľudstvo, ako sa zdá,  nie je pripravené zopakovať tieto dramatické skúsenosti. Napriek tomu je očividné, že ideologickým faktorom sa nevyčerpal potenciál, ktorý môže viesť a  dnes už aj vedie ku konfliktom a dokonca aj k vojnám.

V obraze ľudstva a jeho kultúre je založená veľká rôznorodosť. Táto rôznorodosť predstavuje krásu a neopakovateľnosť Božieho výtvoru, je povolaná slúžiť na to, aby odhaľovala vnútorné možností jednotlivca a národov.
Neexistujú dva rovnaké národy, tak ako neexistujú dvaja rovnakí ľudia. Moderné ľudstvo zahŕňa niekoľko veľkých civilizačných modelov. Tieto modely majú veľa spoločných čŕt, ale existujú  aj rozdiely, niekedy dosť významné. Týkajú sa nielen vonkajšej formy, ale aj systému hodnôt, ktoré sa sformovali pod vplyvom najmä náboženských a tiež filozofických, spoločensko-politických, ekonomických a kultúrnych faktorov, ktoré určujú špecifikum toho či onoho civilizačného modelu. V súčasnosti sa pre mnohých ľudí stáva očividný fakt, že mierová budúcnosť ľudstva bude do veľkej miery záležať od ich schopnosti harmonizovať súčinnosť existujúcich civilizačných modelov v podmienkach globalizácie.

Ak hovoríme o špecifikách východnej kresťanskej civilizácie utvorenej pod vplyvom pravoslávia, v súvislosti s ňou treba zdôrazniť  náboženský ideál, ktorý je spätý nielen s osobným životom, ale aj spoločenským životom, s usporiadaním rodiny, kolektívu, národa a štátu. Pre kresťanský Východ sú charakteristické  aj iné črty: bezvýhradné prvenstvo duchovna pred materiálnom, obetavosť a sebaobmedzovanie pred snahou o pozemský úspech, spoločné záujmy pred osobnými, vernosť pravde a ideálom pred vlastným prospechom, pozemským blahobytom.

Napríklad v Rusku vyvolávajú v spoločnosti veľké podráždenie pokusy zbúrať túto škálu hodnôt pod vplyvom pre národ  netradičných názorov na osobný a spoločenský život, aké propagujú najmä elektronické médiá, reklama a tiež rast konzumných nálad a individualizmu.

Niektoré z hodnôt, príznačných pre východnú kresťanskú civilizáciu sú charakteristické aj pre iné civilizačné modely, ktoré vznikli vplyvom rozhodujúceho náboženského faktoru. Moslimský a budhistický svet majú svoje tradičné systémy hodnôt, ktoré sa v mnohom prekrývajú s východnými kresťanskými hodnotami.

Pokiaľ ide o západný svet, utvrdila sa v ňom osobitná civilizačná norma, ktorá je výsledkom filozofického a spoločensko-politického rozvoja, ktorý sa začal v období renesancie a reformácie, zahŕňajúceho aj obdobie osvietenstva a európskych revolúcií. Základom tejto normy je tzv. liberálny princíp, ktorý za najvyššiu hodnotu vyhlasuje individuálne slobody. Celé spoločenské zriadenie sa organizuje tak, aby bola zabezpečená maximálne možná realizácia individuálnych práv a slobôd.

Od vzniku medzinárodných medzivládnych organizácií sa stal axiologický systém, ktorý vznikol v kontexte západoeurópskeho a severoamerického spoločenského rozvoja, základom činnosti týchto organizácií a neskôr aj základom európskeho integračného procesu.

Súčasne je potrebné pripomenúť, že Sovietsky zväz a vtedajší „východný blok“ sa na filozofickej úrovni v skutočnosti nezúčastnili na vypracovaní základov medzinárodnej spolupráce. Sovietski diplomati v tom období sledovali iné ciele: využitie systému OSN a iných organizácií, na poskytnutie politického zároveň aj ideologického vplyvu najmä krajinám tzv. tretieho sveta.  Títo diplomati nemohli, aj keby chceli, vniesť do svetonázorovej diskusie hodnoty východných kresťanských tradícií. Také boli vtedy okolnosti tých čias. Nie som presvedčený, že diplomati moslimských krajín alebo krajín s dominujúcou budhistickou kultúrou boli vtedy poverení svojimi vládami, aby doplnili ideovú bázu medzinárodnej spolupráce hodnotovými dominantami kultúr, ktoré predstavovali. Historickou chybou toho obdobia bola absencia dialógu medzi politikmi a náboženskými lídrami, ktorí stáli bokom od procesu utvárania medzivládnych organizácií.


Je veľmi dôležité, aby aspoň v súčasnej fáze európskej integrácie, keď sa do nej pozývajú štáty bývalej východnej Európy, ktorých časť patrí k východnému kresťanskému svetu s výraznou moslimskou a židovskou prítomnosťou, bol nastolený ozajstný dialóg a tento dialóg bol maximálne podporený.
Je to dôležité aj preto, ako bolo povedané vyššie, že základom európskej integrácie sa stali hodnoty západného civilizačného modelu. Pokým sa integrácia Európy uskutočnila na hraniciach západného kultúrneho priestoru, daná okolnosť sa ukázala ako historicky opodstatnená a celkom efektívna. Aby sa však Európa stala spoločným domom aj pre tých, ktorí patria k iným kultúrnym svetom, filozofická báza integrácie by mala zahŕňať aj základné hodnoty týchto svetov.

Historické skúsenosti presvedčivo svedčia o neživotaschopnosti multikutúrnej a multináboženskej spoločnosti, vybudovanej na základe monopolu jedného kultúrneho projektu.
Počas existencie ZSSR, my, veriaci občania tejto krajiny, sme získali skúsenosti života v monoideologickej spoločnosti. Vtedy len cirkev a kultúra mohli vytvoriť spoločné vlastné pole, ktoré by nepodliehalo duchovnému diktátu. Totalitný systém nakoniec padol, hoci sa zdal byť silný a stabilný. Takýto záver umožňuje predpoklad: monoideologický systém je v zásade neživotaschopný. Nemôžeme azda povedať to isté o súčasnej tendencii k monopolu, konkrétne západnej liberálnej normy, napriek existencii iných noriem, ktoré nasledujú milióny ľudí?

Táto tendencia sa jasne ukazuje nielen v Európe. Očividne dominuje aj v procese globalizácie. Očividné ja aj niečo iné: Monopol jednej civilizačnej normy, pokusu naučiť miliardy ľudí žiť podľa cudzích pravidiel je dosť nebezpečná záležitosť. V podmienkach, keď sa teror stáva prostriedkom zápasu, toto dominovanie môže viesť k nepredvídateľným dôsledkom. Mnohé z nedávnych teroristických útokov boli podľa niektorých hodnotení výsledkom radikálnej opozície voči utvárajúcemu sa svetovému poriadku. Strašia nás dokonca globálnym konfliktom civilizácií a kultúr. Samozrejme, teror nemôže byť ospravedlnený nijakými argumentmi. Ľudstvo musí povedať svoje rozhodné „nie“ akýmkoľvek pokusom o vydieranie a nátlaku, v dôsledku ktorých zomierajú nevinní ľudia. Dvojitý meter nemôže existovať ani pri hodnotení teroristickej činnosti.  Ľudia, ktorí  držia rukojemníkov a vyhadzujú do povetria domy nemôžu byť v jednom prípade označovaní za teroristov a v druhom prípade, ako to bolo v Moskve, - za povstalcov, zápasiacich za nezávislosť.

Napriek tomu už dnes je potrebné urobiť všetko, čo sa dá, aby rozdiel medzi kultúrnymi normami a modelmi nevyužívali tí, ktorí burcujú k terorizmu v mene „svätej“ vojny za vieru a tradičný spôsob života. Civilizačná rôznorodosť sveta nesmie viesť k násilným konfliktom, ale k spolupráci a vzájomnému obohacovaniu. Veľmi dôležité Je nájsť istý modus súčinnosti civilizačných modelov, ktorý by zabezpečil mierovú a šťastnú budúcnosť.

Prirodzene nikto nevyzýva zriecť sa liberálnych hodnôt, ktoré vstúpili do kultúr a do právnych systémov mnohých krajín. Ale podľa môjho názoru, liberálne normy musia byť doplnené inými kultúrnymi a svetonázorovými systémami a navzájom musia byť harmonizované. Potrebné je to urobiť nie iba na úrovní vyhlásení o vzájomnom priateľstve a úcte, ale aj na úrovni reformy práva globálneho riadenia.

Treba uznať rovnoprávnosť rôznych kultúrno-svetonázorových modelov. V opačnom prípade nová forma ideologického imperializmu vyprovokuje ešte väčšie zrážky, ako tie, ktoré sú známe z koloniálneho obdobia.

Musíme dosiahnuť to, aby každý národ mohol slobodne žiť v súlade so svojím výberom a medzinárodný systém sa nesnažil vnútiť iný. Na medzinárodnej úrovni musia byť vypracované také zákony a riešenia, ktoré by boli rovnako prijateľné pre rôzne národy a rôzne civilizačné modely.

Optimálnou by bola situácia, pri ktorej by liberálna norma nepotláčala národné zákonodarstvo, ale napomáha by rôznorodému a slobodnému rozvoju štátov a spoločností v takých oblastiach, ako vzájomné vzťahy štátu a náboženstva, vzdelanie, kultúra, morálka - osobná, rodinná a spoločenská. V prípade konfliktu z toho či onoho dôvodu by   malo dostať prednosť referendum na národnej úrovni (spoločnosť sa tak napríklad môže slobodne rozhodnúť, či môže byť legálny potrat). Pred uskutočnením referenda všetky hľadiská musia byť predstavené médiami: tradičný prístup sa nemôže nachádzať v poníženom, potláčanom postavení, v situácii, keď sa ne neho vešajú ideologické nálepky.

Drahí účastníci zasadnutia! Nikdy, ani v tých najvypätejších rokoch na Východe ani na Západe neumierala myšlienka o obnovení európskej jednoty vo vieroučnom, kultúrnom a dokonca aj politickom pláne. Idea jednotnej Európy, celistvého medzinárodného zväzu a dokonca spoločného štátu v európskom priestore existuje už tisícročia.  Treba však pochopiť, že krajiny európskeho Východu nechcú nasledovať pravidlá, ktoré vypracoval niekto iný, bez ich účasti, bez ohľadu na vierovyznanie ich obyvateľov – dodržiavať len preto, že tieto pravidlá teraz existujú v materiálne blahobytných západných štátoch.

Východná kresťanská civilizácia, ako každá iná, zrodila vlastný svojbytný spôsob života. Jeho filozofia a forma sa objavili ako výsledok úsilia mnohých generácií národov, vyznávajúcich pravoslávnu vieru, snažiacich sa  budovať osobný a spoločenský život v súlade s vlastnými náboženskými a kultúrnymi tradíciami.

Som hlboko presvedčený, že súčasné spoločenské usporiadanie musí ľuďom poskytovať možnosť žiť a konať podľa noriem ich vlastnej viery. Preto   cirkev a iné náboženstvá nesmú byť obmedzované  iba účasťou v diskusii o otázkach, týkajúcich sa problémov ich právneho statusu, vzájomných náboženských vzťahov, atď.

Som svedkom, že predstavitelia našej Cirkvi sú pripravení zúčastniť sa diskusie o otázkach celoeurópskej bezpečnosti, sociálnej činnosti, etiky, využitia moderných technológií, atď. Hlavnou úlohou našej spolupráce s európskymi medzinárodnými štruktúrami   musí byť vytvorenie mnohoformátového mechanizmu dialógu civilizácií.

Medzi konkrétne iniciatívy, ktoré sa  týkajú účasti náboženských lídrov v živote súčasnej Európy by som zaradil vstup našej Rady do systematického dialógu s Európskym parlamentom a inými európskymi medzinárodnými štruktúrami. Musíme premyslieť praktické mechanizmy takejto spolupráce, možno v podobe vzniku sídla Európskej rady náboženských lídrov pri európskych medzinárodných organizáciách.

Náboženskí predstavitelia majú politikom čo povedať. Aj my sme pripravení počúvať ich – počúvať, aby sme pochopili, ako lepšie slúžiť ľuďom, zmierovať a zjednocovať ich. Dúfam, že náš dialóg s európskymi štruktúrami riadenia sa stane systematickým, otvoreným a serióznym a bude slúžiť blahu ľudí, ktorí žijú na našom kontinente.

Pokračovanie čoskoro


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |