Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Prieskum: Deti vedia pracovať s myšou a používať mobil skôr ako zaviazať si šnúrky - chelemendik.sk

 

Prieskum: Deti vedia pracovať s myšou a používať mobil skôr ako zaviazať si šnúrky

2020-09-28  (18:26)

 - Prieskum: Deti vedia pracovať s myšou a používať mobil skôr ako zaviazať si šnúrky

24.01.2011


Vy­plý­va to z pries­ku­mu spo­loč­nos­ti AVG Tech­no­lo­gies za­me­ra­ným na pre­me­nu inter­ak­cie de­tí s tech­no­ló­gia­mi. V sú­čas­nos­ti je viac prav­de­po­dob­né, že ma­lé de­ti ve­dia pra­co­vať s po­čí­ta­čo­vou my­šou, hrať po­čí­ta­čo­vé hry a pou­ží­vať smar­tpho­ne, ako to, že ve­dia plá­vať, za­via­zať si šnúr­ky na to­pán­kach či pri­pra­viť si ra­ňaj­ky.

Vy­plý­va to z pries­ku­mu spo­loč­nos­ti AVG Tech­no­lo­gies za­me­ra­ným na pre­me­nu inter­ak­cie de­tí s tech­no­ló­gia­mi. Zú­čas­tni­lo sa ho 2 200 ma­tiek s prís­tu­pom na inter­net spo­lu s ich deť­mi vo ve­ku dva až päť ro­kov v USA, Ka­na­de, Veľ­kej Bri­tá­nii, Fran­cúz­sku, Ta­lian­sku, Ne­mec­ku, Špa­nielsku, Ja­pon­sku, Aus­trá­lii a na No­vom Zé­lan­de.

Mat­ky dos­ta­li zoz­nam tech­nic­kých a pre bež­ný ži­vot po­treb­ných schop­nos­tí s otáz­kou, kto­ré z nich ovlá­da­jú ich ma­lé de­ti. Viac ma­lých de­tí vie hrať po­čí­ta­čo­vú hru než sa bi­cy­klo­vať. Až 58 per­cent de­tí vo ve­ku dva až päť ro­kov vie, ako sa hrá jed­no­du­chá po­čí­ta­čo­vá hra. Vo Veľ­kej Bri­tá­nii a Fran­cúz­sku sa to­to čí­slo zvy­šu­je do­kon­ca na 70 per­cent. Ok­rem to­ho 44 per­cent dva až tro­jroč­ných roč­ných de­tí je schop­ných hrať po­čí­ta­čo­vú hru. Opro­ti to­mu 43 per­cent dva až tro­jroč­ných de­tí sa vie bi­cy­klo­vať. Viac de­tí vo ve­ku dva až päť ro­kov sa vie hrať s apli­ká­cia­mi smar­tpho­neu (19 per­cent) než si za­via­zať šnúr­ky na to­pán­kach (de­väť per­cent). De­ti si skôr ve­dia ot­vo­riť webo­vý pre­hlia­dač (25 per­cent), než aby ve­de­li plá­vať bez po­mo­ci (20 per­cent).

U ma­lých di­ev­čat a chlap­cov neexis­tu­je roz­de­le­nie pod­ľa po­hla­via v ob­las­ti tech­nic­kých zna­los­tí. Rov­na­ko chlap­ci (58 per­cent) ako aj di­ev­ča­tá (59 per­cent) do­ká­žu hrať po­čí­ta­čo­vú hru či te­le­fo­no­vať mo­bil­ným te­le­fó­nom (28 per­cent chlap­cov, 29 per­cent di­ev­čat). Európ­ske de­ti vo ve­ku dva až päť ro­kov pred­beh­li svo­jich ame­ric­kých ro­ves­ní­kov v schop­nos­ti za­te­le­fo­no­vať mo­bil­ným te­le­fó­nom (44 per­cent v Ta­lian­sku opro­ti 25 per­cen­tám v USA), za­hrať si po­čí­ta­čo­vú hru (70 per­cent vo Veľ­kej Bri­tá­nii opro­ti 61 per­cen­tám v USA) a pra­co­vať s po­čí­ta­čo­vou my­šou (78 per­cent vo Fran­cúz­sku opro­ti 67 per­cen­tám v USA).

In­for­má­cie agen­tú­re SI­TA pos­ky­tol Lu­káš To­mis zo spo­loč­nos­ti Best Com­mu­ni­ca­tions.

Zdroj: SITA


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |