Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Poslanec ruskej Štátnej Dumy Sergej Gavrilov vystúpil na Okrúhlom stole hnutia Dobrá Sila v Bratislave, 16.5.2014 - chelemendik.sk

 

Poslanec ruskej Štátnej Dumy Sergej Gavrilov vystúpil na Okrúhlom stole hnutia Dobrá Sila v Bratislave, 16.5.2014

2020-05-27  (22:29)

 - Poslanec ruskej Štátnej Dumy Sergej Gavrilov vystúpil na Okrúhlom stole hnutia Dobrá Sila v Bratislave, 16.5.2014


„Jednota slovanských národov – to je základ európskej bezpečnosti“ Predseda Komisie Štátnej Dumy FS RF pre otázky majetku, Koordinátor  Medzifrakčnej poslaneckej skupiny pre ochranu kresťanských hodnôt Sergej Gavrilov sa zúčastnil na Medzinárodnej konferencii  na Slovensku.

 

„Jednota slovanských národov – to je základ európskej bezpečnosti“, taký bol názov Medzinárodnej konferencie na Slovensku, v priebehu ktorej sa hovorilo o otázkach ochrany kresťanstva a tradičných hodnôt v súčasnom európskom priestore.

Predseda Komisie Štátnej Dumy FS RF pre otázky majetku, Koordinátor  Medzifrakčnej poslaneckej skupiny pre ochranu kresťanských hodnôt Sergej Gavrilov sa zúčastnil na konferencii. Vo svojom vystúpení konkrétne poukázal na to, že podľa našej mienky,  súčasná Európa  sa nachádza v agresívnej kríze, v čase keď je stelesnením kultúrnych hodnôt bradatá speváčka Conchita, chrámy sa menia na múzeá  a koncertné sály, tradičné rodiny sú diskriminované a vystavované posmechu. Je vystavované deformácii to, čo už viac ako tisíc rokov bolo neotrasiteľné a večné  - tradičné kresťanské hodnoty, používajú sa amorálne princípy v politike. V tejto hodnotovej bakchanálií stúpenci tradícií, vyznávači tradičných rodinných hodnôt sú nútení sa zjednotiť pre záchranu našich základov, našou kresťanskou povinnosťou je odolávať týmto výzvam s pomocou spoločnej kresťanskej jednoty.


Hnutie Dobrá Sila -  to je nové  slovenské hnutie, ktoré bolo založené v záujme ochrany tradičných národných záujmov Slovenska, slovanskej jednoty, pre zabezpečenie ekonomických, kultúrnych, vzdelávacích a morálnych záujmov. Ruskí politici sa stavajú  k tejto myšlienke s obrovskou úctou a záujmom. Som si istý, že väčšina kresťanských politikov podporí mnohé ich návrhy, ktoré môžu zásadne  zmeniť formát medzinárodných vzťahov v Európe a zabezpečiť mier  a bezpečnosť v 21. storočí. 

V mnohých Slovákoch časy spolupráce so ZSSR zanechali dobré spomienky, práve v tom čase bol vytvorený základ slovenskej nezávislosti  v oblasti ekonomiky, priemyslu, energetiky. V súčasnosti v dôsledku agresívnej politiky amerických a európskych partnerov   sa Slovensko ničí, krajina sa dostáva do statusu kolónie, stráca svoju ekonomickú  nezávislosť  a industriálny základ.

Všetkým stúpencom tradičných hodnôt je v súčasnosti zreteľne jasné – svet zachráni morálna solidarita národov, v našom prípade solidarita národov vychodo-slovanskej civilizácie.

 

Text originálu: 

«Единство славянских народов – основа европейской безопасности» Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам собственности, Координатор Межфракционной депутатской группы в защиту христианских ценностей Сергей Гаврилов принял участие в Международной конференции в Словакии.


«Единство славянских народов – основа европейской безопасности», так называлась Международная конференция в Словакии, в ходе которой обсуждались вопросы защиты христианства и традиционных ценностей на современном европейском пространстве.

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам собственности, Координатор Межфракционной депутатской группы в защиту христианских ценностей Сергей Гаврилов принял участие в конференции. В своем выступлении он, в частности отметил, что по нашему мнению, современная Европа находится в агрессивном кризисе, в то время, когда воплощением культурных ценностей является бородатая певица Кончита, храмы превращаются в музеи и концертные залы, традиционные семьи дискриминируются, высмеиваются. Деформации подвергается то, что вот уже более тысячи лет было незыблемым и вечным - традиционные христианские ценности, применяются аморальные принципы в политике. В этой ценностной вакханалии приверженцы традиций, носители традиционных семейных ценностей вынуждены объединиться для спасения наших основ, наш христианский долг - противостоять этим вызовам всеобщим славянским единством. 

Движение «Добрая Сила» - это новое движение Словакии, которое основано во имя защиты традиционных национальных интересов Словакии, славянского единства, для обеспечения экономических, культурных, образовательных и нравственных интересов. Российские политики с огромным уважением и интересом относятся к этой идее. Убежден, что большинство христианских политиков поддержат многие их предложения, которые могут существенно перекроить формат международных отношений в Европе и обеспечить мир и безопасность в XXI веке. 

У многих словаков времена сотрудничества с СССР оставили добрую память, именно в те времена была создана основа словацкой независимости в области экономики, в области промышленности, в сфере энергетики. Сегодня вследствие агрессивной политики американских и европейских партнеров Словакия разрушается, страна переходит в колониальный статус, теряет свою экономическую независимость и индустриальную базу.

Для всех приверженцев традиционных ценностей сегодня отчетливо ясно – мир спасет нравственная солидарность народов, в нашем случае солидарность народов восточно-славянской цивилизации.

 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |