Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Peniaze, ktoré mali byť prostriedkom, sa stali cieľom. Kríza slovenského zdravotného poisťovníctva - chelemendik.sk

 

Peniaze, ktoré mali byť prostriedkom, sa stali cieľom. Kríza slovenského zdravotného poisťovníctva

2020-02-13  (17:15)

 - Peniaze, ktoré mali byť prostriedkom, sa stali cieľom. Kríza  slovenského zdravotného poisťovníctvaStanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov (ďalej len SLÚŠ), vyjadrené prezidentom, MUDr.

Andrejom Jancom

 

Prečo hovoríme o kríze poisťovníctva? Uvedomme si všetci, že poisťovne tu neboli vytvorené na

to, aby šetrili prostriedky a vytvárali zisk. Účelom ich vytvorenia bolo, aby zabezpečili prostriedky

(výber poistného) a hradili zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytuje zdravotníctvo. Ich kontrolná

činnosť mala zabrániť najmä masívnym únikom, ktoré by tento účel ohrozili. Opak je pravdou.

 

Financie zdravotníctva vysávajú 3 mohutné víry, ktorými sú nemocnice, zobrazovacie metódy

(CT, MR) a lieky. Zdá sa, že zdravotné poisťovne (ďalej ZP) si s nimi nevedia poradiť, pretože

každý z nich je poháňaný finančnými záujmami nielen zahraničných výrobcov, ale najmä

ziskuchtivosťou silných domácich, politicky krytých podnikateľov s verejnými prostriedkami. Či je

zisk proklamovaný, alebo zastieraný, to závisí len od politického vkusu, nič však nemení na tom,

že je cieľom. V snahe vyhnúť sa konfrontácii s týmito záujmami sa vedenia ZP snažia manévrovať

v pokojných vodách. Úbytok financií sa snažia nahradiť úsporami, ktoré však v podmienkach

nízkeho rozpočtu slovenského zdravotníctva nutne vedú k rozporu s hlavným poslaním

poisťovníctva a dajú sa dosiahnuť len za cenu porušovania práv pacientov, lekárov a iných

zdravotníkov. Deformácia systému je už tak výrazná, že ho na mnohých miestach znefunkčňuje.

Peniaze, ktoré mali byť prostriedkom, sa stali cieľom a to je podstata dnešnej krízy poisťovníctva,

aj zdravotníctva ako systému. Lekári, ako koncový článok systému, majú na vývoj vplyv, ale len

okrajový.

Jednania medzi zástupcami SLÚŠ a vedeniami zdravotných poisťovní VšZP a ZP Dôvera už prebehli

a niesli sa v duchu uvedeného.

VšZP

• VšZP zverejnila Dohodu o strategickom spojenectve so Zdravitou, v ktorej sa v „záujme

efektivity“ zaväzuje jednať o cenách s týmto združením ako s prvým, pričom sa pravdepodobne

ráta s tým, že ďalšie organizácie sa dohodnutým podmienkam prispôsobia. Je zjavné, že

o výsledku hospodárskej súťaže sa rozhodne jednaním dvoch účastníkov za zatvorenými

dverami. Týka sa to najmä ceny za tzv. bod, ktorá rozhoduje o cene práce, aj celkových

príjmov ambulancií. Túto dohodu pokladáme za protiprávnu, pretože diskriminuje všetkých

ostatných účastníkov jednaní so VšZP. Svojské ponímanie princípov demokracie vystihuje

vysvetlenie generálneho riaditeľa VšZP, Ing. M. Forraya: „Zdravita disponuje najväčším

počtom poverení, je to tak, ako v politike, ten kto vyhrá voľby, diktuje podmienky ostatným“.

Konateľom Zdravity a súčasne predsedom ASL, je MUDr. L. Pásztor, podľa niektorých údajov

veľkopodnikateľ v zdravotníctve v oblasti magnetických rezonancií a laboratórií . Ak je to tak, dá

sa predpokladať, že pri navrhovaní cien za výkony bude konať v ekonomickom záujme svojich

členov, ambulantných lekárov? Alebo mu nebodaj budú milšie záujmy jeho vlastných zariadení

a splnomocnenia lekárov iba dodajú váhu jeho vlastným nárokom? SLÚŠ požiadala listom

hlavného (a jediného) akcionára VšZP, ministerstvo zdravotníctva SR, aby vykonalo nápravu.

V snahe eliminovať tlak tohto protiprávneho paktu som oslovil prezidenta SLK, MUDr. M.

Kollára, aby sme vytvorili spoločný vyjednávací orgán (aj vrátane Zdravity, zástupcov nemocníc

s poliklinikami a zástupcov iných poliklinických zariadení), ktorý by bol skutočne efektívny tým, že

by predjednal všetky návrhy poisťovne a vyjadroval spoločné stanovisko, avšak k tomuto návrhu

som zatiaľ pozitívne vyjadrenie nedostal.

• VžZP plánuje podľa slov gen. riaditeľa Ing. M. Forraya v nasledujúcom roku rušiť veľký počet

súkromných ambulancií. Otázkou je, čie ambulancie to majú byť, keď za minulá rok dala VšZP

zmluvy pre cca 100 nových ambulancií ! Naše stanovisko je známe, trváme na tom, aby sa rušili

ambulancie s nízkymi úväzkami, najmä tie, ktoré si zriadili ( a ďalej za pomoci VšZP zriaďujú)

štátni lekári. Ak je nedostatok lekárov v štátnych nemocniciach, takto sa podarí vrátiť ich tam,

kde patria, k lôžku pacienta.

• Forray nás oboznámil tiež so zámerom VšZP zrušiť v súkromných ambulanciách zmluvy na

odbornosti v prípade, ak ich má lekár dve, alebo viac. To znamená, ak som internista, diabetológ

a obezitológ, musím si vybrať jednu. Na našu námietku, že to je v rozpore s potrebou pacienta

byť liečený podľa možnosti na jednom mieste a jedným lekárom nám riaditeľ odpovedal, že

pre neho je lepšie, aby sme ho odoslali inde. Spomeňte si na argumentáciu VšZP v prípade

tzv. „poukazov k špecialistom“. Náš odpor bol zlomený argumentom, že lístky zabránia

indukovaným (zbytočne generovaným) návštevám u iných špecialistov. Naozaj bol toto hlavný

dôvod? Druhým našim argumentom bolo, že je to porušovanie občianskych práv lekára,

bránenie uplatnenia jeho legálne nadobudnutého a uznaného vzdelania. Upozornili sme ho na

protiprávnosť tohto zámeru, ako aj na to, že na náš odpor voči tomuto opatreniu podnikneme

všetky kroky, ktoré nám umožňuje ústava.

• Dôrazne sme protestovali tiež proti reštrikciám VšZP, ktoré obmedzujú indikovanie laboratórnych

vyšetrení podľa odborností. To znamená, že každá odbornosť má vo forme zoznamu vymedzené,

ktoré laboratórne vyšetrenia môže vykonať, z čoho vyplýva, ktoré nemôže. Argumentovali

sme tým, že ide o očividnú snahu ZP šetriť finančné prostriedky aj za cenu poškodenia

zdravia pacienta. Nevyšetriť znamená prehliadnuť, prehliadnuť znamená poškodiť. Navyše,

nemôže dôjsť ani k žiadnej úspore. Nevyšetrenie pomerne lacných laboratórnych parametrov

znamená presunutie pacienta k inému lekárovi, čím sa zvýši počet indukovaných vyšetrení

a pohyb pacienta po systéme. Znamená to aj presunutie diagnostiky do extrémne drahých

zobrazovacích techník, a znamená to aj nutnosť liečby stavov z omeškania v nemocniciach,

čo je najdrahšia možnosť. Či si to riaditeľ Forrray neuvedomuje, alebo je práve toto zámerom,

to nevieme. Akokoľvek, súdne procesy s lekármi nám ukázali, že žiaden súd sa nezaoberá

obmedzeniami, ktoré lekár v konkrétnom prípade mal, teda ani tým, či smel, alebo nesmel

daný laboratórny parameter vyšetriť, alebo nie. Mal urobiť to, čo mu ukladá zákon, poskytnúť

zdravotnú starostlivosť včas, na úrovni doby, tak, aby nepoškodil pacienta. Preto toto opatrenie

pokladáme za nebezpečnú snahu ZP o prenos zodpovednosti za neprípustnú formu šetrenia

na lekára. Obhajoba Forraya, že ide o „mäkké opatrenie“, neobstojí. Z hľadiska prevádzkového

zaťaženia ambulancie a nákladovosti je nemysliteľné, aby lekár vysvetľoval revíznemu lekárovi

ZP každé „porušenie“ limitu vyšetrenia. Je to neprijateľné aj z hľadiska lekárskej etiky, my sme tu

preto, aby sme liečili, nie preto, aby sme šetrili prostriedky ZP na úkor práv pacienta. Príznačné

je, že za týmto opatrením stoja podľa údajov zdravotných poisťovní aj naši vlastní kolegovia,

laboratórni lekári. Veľmi by nás zaujímalo, aj ktorí menovite. Ak áno, zjavne rátajú s tým, že od

laboratórneho stola budú modelovať podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na úkor

práv pacientov, pričom právnu zodpovednosť bude v prípade súdnych následkov niesť práve

ambulantný lekár. Uplatnenie tzv. „mäkkých pravidiel“ je len poistka, ktorá im má umožní

vyhnúť sa každej zodpovednosti.

Dôvera

• Najväčšie výhrady máme voči revíznej činnosti tejto poisťovne. Svojvoľná interpretácia

obsahu zdravotných výkonov zo strany ZP vyvoláva dlhodobo veľké napätie vo vzťahoch

s poskytovateľmi, pričom dokonca aj výsledky dohodovacích konaní na Úrade pre dohľad nad

zdravotnou starostlivosťou, ktoré SLÚŠ iniciovala, majú len dočasné trvanie a revízna činnosť ZP

ich v praxi veľmi rýchlo eliminuje. Najväčším aktuálnym problémom, ktorý sme riešili s vedením

ZP Dôvera, je neuznávanie niektorých výkonov, ako napríklad ultrazvukového vyšetrenia.

ZP sa snaží redukovať toto vyšetrenie len na jeden orgánový systém (lacnejšie vyšetrenie

v porovnaní s vyšetrením viacerých orgánov), hoci je jasné, že v záujme zistenia diagnózy je

takéto obmedzenie z medicínskeho hľadiska nebezpečné. Napríklad pri bolesti brucha musí

gastroenterológ vyšetriť aj viac orgánových systémov, aby stanovil diagnózu. ZP požaduje,

aby tieto vyšetrenia vykonával iný lekár, zameraný len na vyšetrovanie ultrazvuku, ktorý to

údajne urobí lepšie. Sme presvedčení, že správnu diagnózu môže stanoviť len lekár, ktorý pozná

pacienta, vie o priebehu ochorenia, je vybavený potrebný zariadením, má potrebnú skúsenosť

v odbore a nesie tiež priamu zodpovednosť za pacienta. Nič, čo odďaľuje diagnostiku a liečbu

pacienta, čo ho núti zbytočne sa pohybovať po systéme, mu nemôže prospieť!

• Pozitívne je, že ZP Dôvera otvára dvere pre návrhy zo strany SLÚŠ, ktoré by viedli k odstráneniu

mnohých deformít, spôsobených zle nastavenými kritériami. Na jednaní s generálnym riaditeľom

Ing. M. Kultánom MPH sme sa zhodli, že podstata problému tkvie v tom, že ponuka systému

(poisťovní aj zdravotníctva) je založená na produkcii výkonov, kým dopyt pacienta je smerovaný

na zdravotnú starostlivosť, ktorej výsledkom je uzdravenie. Naša organizácia pripravuje návrh,

ktorý je založený na zhodnotení najefektívnejších mechanizmov a častí systému, vrátane

zdravotníckych zariadení, pričom nový prístup spočíva v kritériách, ktoré sme doteraz nevyužívali.

Náš návrh predložíme ZP Dôvera a potom aj verejnosti začiatkom roku 2014.

Union

• Jednanie so zástupcami ZP Union realizujeme v najbližšom možnom termíne.

Na okraj témy:

• V mojom minulom článku som vyslovil predpoklad, že rozširovanie právomocí všeobecných

lekárov súvisí s tunelovaním špecialistov do ekonomicky silných krajín Západnej Európy,

čím sa sleduje, aby všeobecní lekári boli schopní nahradiť maskovaný export špecialistov

v domácich zdravotníckych systémoch. Tak sa z dobrovoľných výkonov, ku ktorým sa

dnes všeobecní lekári hlásia, stanú postupne povinné výkony, aj s prevzatím plnej právnej

zodpovednosti, čo je okamih, keď sa „Protagonisti 96%“ pod ťarchou žalôb zo strany

pacientov preberú z opojenia samými sebou.

Je to v rozpore so záujmom pacientov, a zatiaľ aj s dnešnými zákonmi. Je však len

otázkou „dobrej politickej vôle“ v NR SR ich zmeniť. Rozhodovanie o zmene zákonov určite

podporí 300 mil Euro (odkiaľ pochádzajú, nevieme), ktoré majú byť využité na expresné

vzdelávanie všeobecných lekárov (3 mesačné !!!) nového typu a na nákup notebookov,

vybavených programom s diagnostickými a rozhodovacími postupmi, ktorými sa títo

rýchlo vyškolení tiežlekári budú riadiť. Kto bude niesť zodpovednosť za poškodenie tisícov

pacientov v tomto procese oberania práv pacientov, však zjavne nezaujíma nikoho

z projektantov.

• V r. 2012 mali ambulancie 41,96 %-ný podiel na výkonoch, čo predstavovalo hodnotu

1 miliarda, 443 mil. Euro. Z celkových výkonov v zdravotníctve, ktoré boli „ nad limit“ ,

ambulantnej zdravotnej starostlivosti prislúchalo 57,37 %. Keď to prerátame na počet

ambulancií, tak každá malá ambulancia špecialistu zaplatila za výkony pre svojich pacientov

v priemere za rok 2012 cca 8000 Euro z vlastných prostriedkov !!! Z toho niektoré

ambulancie hradili pre pacientov aj lieky zo skupiny A, a to bezodplatne!!!. V ostatných

segmentoch (okrem všeobecných lekárov a lekární) sú takisto neuhradené „nadlimitné“

výkony, avšak u veľkých poliklinických zariadení , kde lekári pracujú ako zamestnanci

pre jedného zamestnávateľa, v nemocniciach, zariadeniach spoločných vyšetrovacích

a liečebných zložiek , boli straty kompenzované oddĺžením, príspevkami od žúp, miest, štátu,

darmi od nadácií, alebo eurofondami.

V Košiciach, dňa 14. 12. 2013 MUDr. Andrej Janco

 Prezident SLÚŠ, v.r.


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |