Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Občania žiadajú dobrovoľnosť očkovania - chelemendik.sk

 

Občania žiadajú dobrovoľnosť očkovania

2020-06-06  (16:09)

 - Občania žiadajú dobrovoľnosť očkovania


Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania podala na vládnom Portáli právnych predpisov hromadnú pripomienku k novele vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá definuje povinné očkovania. Žiada, aby očkovania neboli povinné, len odporúčané a aby bolo zrušené očkovanie proti tuberkulóze.

Verejnosť môže hromadnú pripomienku podporiť po registrácii na Portáli právnych predpisov.

Vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, ktorá definuje povinné očkovania, je podľa iniciatívy neústavná. Obmedzuje základné práva a slobody garantované ústavou, pričom ústava stanovuje, že práva a slobody je možné obmedzovať len zákonom, nie podzákonným aktom, akým je vyhláška. Už vôbec nie je prípustné delegovať takéto právomoci dokumentom, ktoré nepredstavujú právne predpisy akým je navrhovaný očkovací kalendár.

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia síce stanovuje pokutu za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, ale nedefinuje špecifické očkovania, z ktorých každé jedno predstavuje ďalšiu povinnosť uloženú občanom nad rámec zákona, z ktorého vychádza, a navyše obmedzuje základné práva a slobody. Podľa čl. 13 ods. 1 Ústavy SR však povinnosti možno ukladať len zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Ďalej, podľa ods. 2 toho istého článku medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených ústavou len zákonom. V podobnom prípade pokusu o zúženie práv a slobôd nariadením vlády v inej oblasti Ústavný súd už raz potvrdil (nález č. 13 - PL. ÚS 7/94), že podzákonnému aktu toto neprináleží.

Aj keby povinné očkovania boli stanovené priamo v zákone, bolo by to naďalej v rozpore s Ústavou SR, lebo by bezdôvodne obmedzovalo základné práva a slobody ňou zaručené, medzi ktoré patrí aj sloboda voľby. Navyše, povinné očkovanie je v rozpore s čl. 5 a 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, ktorý je, ako medzinárodná zmluva, nadradený ústave.

Riešenie tohto problému by vyžadovalo nahradenie označenia „nariaďuje“ označením „odporúča“ v návrhu novej vyhlášky a jeho úpravu pôvodnej vyhlášky tak, aby „povinné“ očkovanie bolo nahradené "odporúčaným“.


Návrh vyhlášky by bolo potrebné rozšíriť o vypustenie očkovania proti tuberkulóze z pôvodnej vyhlášky.

Plošné očkovanie BCG vakcínou proti tuberkulóze sa na Slovensku začalo v roku 1953. v súčasnosti sa používa dánska BCG vaccine SSI s kmeňom Copenhagen 1331 a vakcína je zaradená medzi povinné. V EÚ je Slovensko tak jednou z troch krajín (popri Česku a Bulharsku), v ktorých sa naďalej očkuje plošne a povinne proti TBC.

BCG vakcína obsahuje oslabené, no živé mykobaktérie tuberkulózy. Z tohto plynú niektoré veľmi závažné problémy:

  • Mykobaktérie z organizmu nezmiznú, iba sú imunitným systémom potlačené. V prípade oslabenia imunity sa reaktivujú a obnovia infekciu.
  • Prepuknutie infekcie môže prebiehať formou stredne vážnych až vážnych komplikácií, ako je generalizovaný exantém, hnisavý zápal lymfatických uzlín, tuberkulóza kostí, očí, vnútorných orgánov, aj s odstupom rokov od očkovania [1], nezriedka v súvislosti s niektorým ďalším očkovaním. Kostné komplikácie sa pozorujú najmä od rozšírenia DTP+polio vakcíny o zložky HiB, VHB; 1-3 týždne po hexavakcíne sa obnoví infekcia BCG a nastáva bolestivosť, začervenanie a hnisanie [2][3].
  • Očkovanie veľmi oslabeného človeka môže viesť ku ťažkej diseminovanej forme tuberkulózy až k úmrtiu. Takéto úmrtia sa už vyskytli.

Jedným zo stavov vážneho oslabenia imunitného systému, a hrozby smrteľných následkov očkovania, je primárna imunodeficiencia. Toto ochorenie sa dá liečiť, ale diagnostikovať sa dá až od veku 6 mesiacov. Očkovanie 4-dňových novorodencov je vysokorizikové, nakoľko nie je možné spoľahlivo vylúčiť závažnú kontraindikáciu, ktorou je primárna imunodeficiencia. Posunom očkovania na vek aspoň 7 mesiacov je možné eliminovať väčšinu vážnych následkov BCG vakcíny [2][3].

Komplikácie BCG vakcíny vo forme hnisajúcich lymfatických uzlín, vyžadujúcich ošetrovanie na kalmetizačných strediskách a nezriedka aj závažnú antibiotickú liečbu až chirurgický zákrok, sú pomerne časté. Predstavujú tiež nutnosť odkladania ďalších očkovaní, ktoré sú oficiálne považované za dôležitejšie [2][3]. Komplikácie BCG vakcíny predstavujú väčšinu hlásených komplikácií po očkovaní celkovo [4]. Môžu sa vyskytovať až u 10 % novorodencov [6].

Fínsko bolo nútené prejsť na rovnakú dánsku vakcínu aká sa používa na Slovensku po tom, ako bola pre vážne nedostatky vo výrobe v roku 2002 zavretá linka na pôvodnú vakcínu. Očkovanie dánskou vakcínou však bolo predčasne ukončené 1.9.2006 kvôli vážnym nežiadúcim účinkom. Bolo uznané, že vakcína spôsobila „viac škody než úžitku v tejto konkrétnej populácii“ [8][9]. Sú deti na Slovensku „odolnejšie“ voči nežiaducim účinkom alebo sa u nás len venuje málo pozornosti ich sledovaniu, ako naznačuje výsledok náhodnej kontroly ŠFZÚ [7]?

Výrobca samotný uvádza v príbalovom letáku, že vakcína nemusí vyvolať odolnosť voči ochoreniu. ... v prípade tuberkulózy sa nedá uplatňovať tvrdenie o kolektívnej imunite, keďže práve ľahšie, pľúcne formy, pred ktorými ani podľa optimistických teórií vakcína nechráni, sú nákazlivejšie, kým ťažšie formy sú relatívne málo nákazlivé [10][11].

Opatrné konštatovanie z príbalového letáku môžeme pokojne generalizovať, pretože viaceré rozsiahle klinické štúdie spoľahlivo preukázali, že BCG vakcína neposkytuje žiadnu ochranu pred samotným ochorením [12][13][14]. Zaočkovanosť navyše môže interferovať s testami na prebiehajúcu infekciu.

Ďalším indikátorom zbytočnosti vakcíny sú predčasne narodené deti, ktorých je na Slovensku okolo 4000 ročne. Sú BCG vakcínou očkované až po ukončení základnej vakcinácie ostatnými vakcínami, napriek tomu netrpia zvýšeným výskytom tuberkulózy [5].

Ako jeden argument zachovania očkovania sa uvádza experimentálne prerušenie očkovania v stredočeskom a juhočeskom kraji v 80. rokoch. Z 200.000 neočkovaných detí sa vyskytlo 48 prípadov, avšak išlo len o minimálne pľúcne postihnutia s ľahkým priebehom, u 6 detí boli postihnuté len lymfatické uzliny. Len 1 dieťa zomrelo na disseminovanú tuberkulózu. Riziko infekcie je teda veľmi nízke (0,04 %) a týka sa vo väčšine prípadov detí starších ako 11 rokov [10]. Nežiaduce účinky očkovania súčasnou vakcínou vychádzajú v porovnaní ako významnejší problém.

V súčasnosti už proti tuberkulóze plošne očkuje z krajín EÚ len Česko, Slovensko a Bulharsko. Ostatné krajiny EÚ, v súlade s odporúčaním EÚ a WHO, toto očkovanie zrušili [15]. Priemerný výskyt tuberkulózy v EÚ je 17/100.000, na Slovensku len 12/100.000, pričom 83 % pripadá na vekovú skupinu nad 40 rokov [4]. V Českej republike sa proti očkovaniu stavajú stavovské organizácie pediatrov, Česká vakcinologická spoločnosť, a dokonca aj hlavný hygienik. Očkovanie pretrváva len vďaka úsiliu pneumológov, ktorí však v tejto otázke nie sú nestranní, nakoľko by po ukončení očkovania museli zmeniť svoje zameranie a prišli by o časť finančných prostriedkov [10].

Na Slovensku Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza, že dlhodobý priaznivý vývoj počtu prípadov by mohol viesť k zrušeniu plošného očkovania, avšak zatiaľ toto predsavzatie nedodržal napriek priam vynikajúcim ukazovateľom. Navyše, ide o logický paradox, udržiavať očkovanie z hľadiska ukazovateľa výskytu, na ktorý očkovanie nemá žiaden pozitívny, a dokonca podľa niektorých štúdií skôr negatívny vplyv!

Ako argument zotrvania v očkovaní sa používa príliv cudzincov z exponovaných krajín. Lenže viaceré krajiny EÚ, ktoré očkovanie nevykonávajú, čelia podstatne väčšiemu pohybu a napríklad Rakúsko napriek tomu neočkuje dokonca ani tieto rizikové skupiny [6][10].

Ako zhrnuli českí pediatri:

  • vakcína predstavuje veľkú záťaž zdravotného systému, detí aj rodičov kvôli nežiadúcim účinkom, ktoré vysoko prevyšujú akýkoľvek hypotetický prínos [10]
  • Jej vyradením by sa uľahčilo aj dodržanie navrhovaného harmonogramu ostatných očkovaní, čo v súčasnosti u nezanedbateľného počtu detí nie je možné, pretože komplikácie BCG vakcíny ho narúšajú aj pri súčasnom benevolentnom prístupe, ktorý požaduje len zahojenie chráničky. Podľa súčasných poznatkov však je potrebný 6-mesačný odstup medzi úplným vymiznutím následkov BCG vakcíny a ďalšími vakcínami, aby sa minimalizovalo riziko vážnych komplikácií. V takomto režime by niektoré deti nemohli byť už vôbec očkované v prvom roku života.
  • Ukončenie plošného očkovania touto vakcínou by aj prinieslo úspory v rozpočte na zdravotníctvo.

Podľa kritéria výskytu ochorenia, situácia na Slovensku je podstatne priaznivejšia než je európsky priemer. Všetky uvedené skutočnosti, vrátane odporúčaní WHO a EÚ, sú jasne v prospech ukončenia tohto problematického očkovania.


Poznámky:

[1] BCG vaccine SSI: PIL. http://www.nobelplus.sk/web/humanne-lieky/detail/bcg-vaccine-ssi-671.html
[2] Problematika BCG vakcinace v České Republice. Karel Křepela, P. Nykodýmová, E. Šejdová, J. Balý, E. Vítková. 11. Národní očkovací den, 2005. http://www.ockovanideti.cz/ocko_den/ockod11/p8.htm
[3] MUDr. Hana Rázgová. Očkování proti TBC. http://www.mimi-klub.cz/co-a-jak/kdyz-je-mu-ouvej/ockovani-proti-tbc.html
[4] Očkovanie proti TBC - pre a proti. MUDr. Zuzana Pitoňáková. 20.9.2009. http://detskechoroby.rodinka.sk/index.php?id=ockovanie-tbc-tuberkuloza
[5] MUDr. Jaroslava Orosová. Ešte raz BCG. http://poradne.rodinka.sk/viewtopic.php?f=23&t=6335
[6] Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. předseda, Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., vědec. sekretář: Česká pediatrická společnost; MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Pavel Neugebauer: Odborná společnost praktických dětských lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Očkování proti tuberkulose u dětí v České republice. Leden 2009. http://www.ockovanideti.cz/aktuality/BCG_09.htm
[7] Lančová, J., Palová, K., Maťašová, A. Postvakcinačné reakcie hlásené v roku 2002 v Slovenskej republike. Štátny fakultný zdravotný ústav Slovenskej republiky, Bratislava. http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/liekove-riziko/liekove-riziko-23/2004
[8] Terhi Kilpi, Jussi Mertsola, and Tapani Melkas. Finland switches rapidly from universal tuberculosis vaccination of all newborns to targeted risk group vaccination. National Institute for Health and Welfare, Finland, 23 May 2006. http://www.ktl.fi/portal/english/ktl/news?bid=2205
[9] BCG disease outbreak in Finland in the 2000's. http://www.answers.com/topic/bcg-disease-outbreak-in-finland-in-the-2000-s
[10] Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. předseda, Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., vědec. sekretář: Česká pediatrická společnost; MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Pavel Neugebauer: Odborná společnost praktických dětských lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Očkování proti tuberkulose u dětí v České republice. Leden 2009. http://www.ockovanideti.cz/aktuality/BCG_09.htm
[11] Jan Krejsek, Otakar Kopecký, Karolína Jankovičová: Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK v Hradci Králové. Aktivní imunizace BCG vakcinou a imunita proti mycobakterium tuberculosis. Alergie 2001(2). http://www.tigis.cz/alergie/ALERG201/11.htm
[12] Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report, Bulletin of the WHO, 57(5): 819-827, 1979. PMID: 396057.
[13] Fifteen year follow up of trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention. Tuberculosis Research Centre (ICMR), Chennai. Indian J Med Res. 1999 Aug;110:56-69. PMID: 10573656.
[14] Randomised controlled trial of single BCG, repeated BCG, or combined BCG and killed Mycobacterium leprae vaccine for prevention of leprosy and tuberculosis in Malawi. Karonga Prevention Trial Group. Lancet. 1996 Jul 6;348(9019):17-24. PMID: 8691924.
[15] Ministerstvo ruší přeočkování dětí proti tuberkulóze. ČTK 13.1.2010.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ministerstvo-rusi-preockovani-deti-proti-tuberkuloze_100126.html

Zdroj: Changenet.sk

Občania žiadajú dobrovoľnosť očkovania

 

Tlačová správaDnešným dňom je uzavreté medzirezortné pripomienkovanie novelizácie Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Pôvodným cieľom novelizácie bolo zrušiť preočkovanie proti tuberkulóze v 11 rokoch veku dieťaťa, zaviesť preočkovanie proti čiernemu kašľu vo veku 13 rokov, zaradiť vakcínu proti ľudskému papillomavírusu (HPV) medzi odporúčané (hradené poisťovňou) a dať absolútnu moc nad očkovaním do rúk Úradu verejného zdravotníctva.

Novelizácia, zverejnená po novom v zmysle zákona na Portáli právnych predpisov, vzbudila nebývalý ohlas. Okrem bežných triviálnych technických a štylistických pripomienok od množstva subjektov (napríklad Slovenská lekárska komora riešila len zmenu pojmu "odkanalizovanie" za "kanalizáciu"), zaradených bolo aj niekoľko zásadných pripomienok. Národný bezpečnostný úrad a ministerstvo spravodlivosti poukázali na neústavnosť navrhovaného stanovovania povinných očkovaní kalendárom ÚVZ a nezákonnosť rozširovania zákonom daných kompetencií vyhláškou. NBÚ upozornil, že stanovovanie povinných očkovaním ináč než zákonom je v rozpore aj s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne.

Hromadnú pripomienku v podobnom duchu podalo občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ktoré tiež poukazuje na nesúlad povinného očkovania s Ústavou SR a Dohovorom o ľudských právach. Žiada zmenu "povinného" očkovania na "odporúčané", ako je bežné v krajinách Európskej Únie. V druhom bode hromadnej pripomienky Iniciatíva navrhuje zrušenie očkovania 4-dňových bábätiek proti tuberkulóze v pôrodnici kvôli jeho rizikovosti, častým komplikáciám, nízkej preventívnej hodnote, odporúčaniam EÚ a WHO a dobrej epidemiologickej situácii na Slovensku. Toto očkovanie sa v rámci krajín EÚ vykonáva už len v Českej republike a Bulharsku, pričom v Českej republike sa diskutuje o jeho zrušení budúcim rokom. Bez zmienky printových médií a TV, len s podporou nezávislých webových portálov (napríklad samotný občiansky portál Changenet zaznamenal vyše 6000 návštev a desiatky vecných pripomienok), hromadnú pripomienku v priebehu týždňa podporilo priamo na právnom portáli 778 občanov, z toho minimálne 15 lekárov. Vďaka vysokej podpore verejnosti sa týmto pripomienka stala zásadnou a predkladateľ sa ňou bude musieť zaoberať, t.j. v prípade, že ju neakceptuje, je povinný prizvať pripomienkovateľov na rozporové konanie.

Návrhy na zaradenie ďalších očkovaní taktiež vzbudili výhrady. Všeobecná zdravotná poisťovňa spochybnila efektívnosť preočkovania proti čiernemu kašľu vo veku 13 rokov. Považuje "prinajmenšom za diskutabilné, či celková chorobnosť na čierny kašeľ - 289 ochorení za rok 2009 (bez jediného úmrtia) je dôvodom na povinné zaradenie booster dávky v 13. roku života. Podľa dát vykázaných vo VšZP v roku 2009 boli náklady na liečbu čierneho kašľa vo výške 1500 € na lieky. Náklady na hospitalizáciu, špecializovanú ambulantnú starostlivosť a SVaLZ-y neboli vykázané..." Naopak, odhadované náklady na celoplošnú vakcináciu populácie vo výške 360tis. € (len poistenci VšZP), vychádzajú z tohto pohľadu pre poisťovne nepriaznivo a dôvodovú správu požadujú doplniť o farmakoekonomický rozbor. Zároveň spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera nesúhlasia s úhradou HPV vakcíny, nakoľko štúdie účinnosti trvali zatiaľ nanajvýš 6 rokov a nie sú známe nároky na preočkovanie, takže sa zatiaľ nedá vyhodnotiť dlhodobá účinnosť a nákladová efektívnosť tohto očkovania, ktoré zároveň ani nie je náhradou cervikálneho skríningu. Viaceré pripomienkujúce subjekty upozornili, že nie sú jasné ekonomické dopady navrhovaných zmien.

Legislatívny proces pokračuje na ministerstve zdravotníctva vyhodnotením podaných pripomienok.

Zdroje:

 

Autor: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania


 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |