Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
My, predstavitelia novej a spravodlivejšej spoločnosti, sme slúbili svetu mnoho. Sľúbili sme, že dáme človekovi slobodu a šťastie ako ni­kto predtým. - chelemendik.sk

 

My, predstavitelia novej a spravodlivejšej spoločnosti, sme slúbili svetu mnoho. Sľúbili sme, že dáme človekovi slobodu a šťastie ako ni­kto predtým.

2020-07-12  (16:08)

 - My, predstavitelia novej a spravodlivejšej spoločnosti, sme slúbili svetu mnoho. Sľúbili sme, že dáme človekovi slobodu a šťastie ako ni­kto predtým.

So súhlasom pána kardinála Jána Chryzostoma Korca publikujeme úryvky z knihy-dialógu Kresťanstvo nás robí ľuďmi

 

Pán kardinál, čo by ste chceli na záver našim čitateľom povedať o dnešných neľahkých časoch?

Myslím, že by bolo dobré veci ešte trocha zhrnúť, naj­mä čo sa týka aj Slovenska. My v Strednej a Východnej Európe sme prežili režimy diktatúr socialistického razenia, kultu kolektivizmu, raz nacionálneho v Nemecku, druhý raz proletárskeho. Idey socializmu vo svete pretrvávajú. Časť inteligencie aj u nás, formovaná socialisticky, nachá­dza stále spojencov na Západe, ktorí chcú radikálne zme­niť svet od koreňa, a to stále bez kresťanstva a bez Boha. Priama diktatúra bez Boha skrachovala, zostáva im mož­nosť zmeniť a obrátiť svet naruby kultúrnou revolúciou.

Tohto nového projektu so starými cieľmi sa chytajú no­vé hnutia so starými lídrami, napríklad na univerzitách, chytajú sa ich umelci, kultúrne, spoločenské, výskumné i vzdelávacie inštitúcie. Náš človek, ktorý bol pred rokmi aj členom vlády, vystihol to slovami, že umelci, pedagó­govia, filmoví režiséri, novinári, filmové a rockové idoly sa priam pretekajú v nenávisti voči tradičným osvedčeným hodnotám a morálnym normám, založeným na kresťan­ských princípoch. Hovoria, že chcú vytvoriť lepší svet, svet úplnej slobody, tolerancie, rovnosti všetkých idei, nábo­ženstiev, kultúr, pohlaví, rás, sexuálneho zamerania. V skutočnosti majú za cieľ svet hodnotového relativizmu, ba až nihilizmu. Každého, kto prejaví iný vyhraneny nazor, kto sa usiluje odlíšiť dobro od zla, civilizovanosť od barbarstva, úctu k životu od ničenia života, považujú za dogmatika a netolerantného človeka.

Ako sme už v našich rozhovoroch spomínali, pre istých, a to aj vplyvných ľudí, neexistujú nijaké všeobecné prav­dy, ktoré by stáli nad človekom a nad spoločnosťou. Prav­dou je pre nich všetko, čo podľa nich rozširuje slobodu. Preto odhadzujú všetky normy, zvyky a tradície ako zby­točnú príťaž a predsudky. Toleranciu rozširujú na všetko, čo sa doteraz pokladalo za nemorálne, neetické alebo ne­slušné. Takto chápaná tolerancia neznáša a netoleruje len jedno - nesmiete s ňou nesúhlasiť. Ak nesúhlasíte, označia vás za zadubeného, za stredovekého tmára. Ak nesúhlasí s tým Cirkev, zaútočia na ňu - po stý raz začnú pripomí­nať inkvizíciu, šermujú stredovekým tmárstvom alebo do­nekonečna zaplavujú noviny a televízie pripomínaním zlyhania niektorých súčasných kňazov. Pritom bojujú za homosexuálne partnerstvá a žiadajú, aby ich parlamenty uzákonili ako manželstvo.

Vo svojom boji proti Cirkvi strácajú niektorí ľudia zmy­sel pre mieru. Vo svojom zápale navrhujú zatlačiť Cirkev na okraj života, zaviesť odluku Cirkvi od štátu a umlčať Cirkev a veriacich ustavičným okrikovaním z masmédií. Pritom berú pod ochranu kde-akú menšinu a vehementne bojujú za jej čo najširšie práva v spoločnosti. Toto kon­štatoval aj spomínaný autor, bývalý člen vlády, ktorý zhr­nul túto snahu o rozvrat našej kultúry do týchto slov: „Niektoré radikálne hnutia a radikálni jednotlivci nemajú ani byľku skromnosti a úcty voči tradíciám a zvykom, kto­ré sa prirodzeným spôsobom vyvíjali a udržovali v ľudstve po tisícročia. Vo svojej intelektuálnej nadutosti robia zo seba inžinierov ľudských vzťahov, horlivo chcú zbúrať všet­ky tradície a utvoriť nové normy správania, nových hrdi­nov, nové inštitúcie, nové sviatky, nové zábavy, nové represálie. Chcú oslobodiť človeka od štandardov dobra a pravdy, od všetkých zdravých tradícií. Ovocie už do­zrieva v podobe štýlov mladej generácie, ktorej časť zača­la žiť životným štýlom bez akýchkoľvek transcen­dentálnych hodnôt. Tí si hovoria: Načo sa trápiť učením o hrdinoch našej histórie, keď sa za pár minút môžeme oboznámiť s hrdinami - s hrdinami Sexu v meste, s hviezdami-pobehlicami, s ich činmi a s ich slovníkom."

A tak sa dnes aj u nás v rámci tolerancie na čitateľa či diváka už ako štandard valí obrazne i doslova uragán pod- pásových vtipov a scénok. V najsledovanejšom čase sa po­núka divákom, a pozerajú to i deti, rozličné talkshow so striptérmi a moderátorkami erotických relácií s úsmevným odôvodnením, že sa to robí napriek rozličným „tabu" a „bez predsudkov". Padajú teda „tabu" a oslobodzujú nás „od predsudkov", čiže aj od minimálnej dávky studu, citu a ľudskosti. Naši herci vystupujú nahí a dávajú sa nahí aj fotografovať v Bratislave i v Pribinovej a Metodovej Nit­re. Ľudia si vraj hovorili, že nevedia, či to slovenskí her­ci urobili na počesť Pribinu a M. R. Štefánika, alebo na počesť Andreja Hlinku a Martina Rázusa.

Do životného štýlu bez hodnôt pravdy, cnosti a tradícií samozrejme nezapadá náboženstvo a Cirkev. Preto popíše­me plno novinových a internetových stránok s názormi a výzvami, aby sa tí „klerikáli v sutane" do nás „volnomyšlienkárov nestarali".

Na záver svojho článku spomínaný autor uviedol slová Václava Havla, že „sa utvára prvá ateistická civilizácia v dejinách ľudstva".

Havel si na konferencii Fórum 2000 položil otázku: „Nie je azda celá povaha súčasnej civilizácie s jej krátko- zrakosťou, s jej namysleným dôrazom na ľudského jednot­livca ako na vrchol stvorenia a jeho pána a s jej prehnanou dôverou v schopnosť človeka pojať všehomír nástrojmi svojho rozumu, nie je azda to všetko len prirodzeným pre­javom úkazu tak zjavného, akým je strata Boha?" - Áno, staviame novú babylonskú vežu. A chceme byť znova „ako Boh".

Tieto otvorené a priame slová spomínaného autora si cením o to viac, že sám o sebe napísal: „Rátam sa viac k neveriacim ako k veriacim... Napriek tomu, a tak trocha aj so smútkom však musím konštatovať, že v súčasných slovenských pomeroch individuálnu slobodu človeka ne­bráni nikto iný než Cirkev... z hľadiska transcendentálnych hodnôt."

Žiaľ, niektorí ľudia ešte stále nevidia, v akej situácii sa ocitol svet v čase rozviklanej morálky a zdiveného tero­rizmu. Ako by boli slepí. Chcú ďalej uvoľňovať morálku, chcú sa ďalej zabávať bez zábran, sú ďalej proti Cirkvi a proti výchove detí náboženstvom. Iní našťastie však už začínajú vidieť a rozmýšľať. Čítal som článok známeho so­ciológa, ktorý po Novembri vystupoval niekoľko rokov aj v politike a mal dosť názorov, s ktorými som ako veriaci nemohol súhlasiť. Teraz v septembri 2004 napísal článok ku teroristickému útoku v Osecku pod názvom Beslan je výzva. Pýta sa v ňom, čo v tejto situácii robiť? Podpisovať petície? Demonštrovať? Čo zastaví ruku vrahov? Jedine - solidárne odhodlanie chrániť vlastné rodiny a deti, blízkych ľudí, ľudí našich miest a obcí, našej kultúry a identity, na­šej civilizácie. Toto odhodlanie môžu posilňovať aj verej­né akcie a zhromaždenia. Priamo to nezastaví ruku vrahov, ale posilní to naše odhodlanie a našu spolupatričnosť.

Autor ďalej napísal: „Najbližšie roky a desaťročia bude­me umierať pri incidentoch, ako bol ten v Beslane. Vra­hovia by však mali vedieť, že sú konfrontovaní s ľuďmi, ktorí poznajú cenu slobody, opierajú sa o hodnoty, ako De­satoro, Ježišova kázeň na hore, koncept univerzálnych ľud­ských práv... Idealizmus? Utópia? Nevyhnutnosť?!"

Potom autor dodáva, že nie každý Palestínec a Cečen je však terorista, že by sme nemali ani my prepadnúť ne­návisti. Aj tam sú naši blížni. Autor končí: „Teroristi radi opakujú slogan: „Vy milujete život, my milujeme smrť!"

Autor si myslí, že „láska k životu je silnejšia než láska k smrti. A strach zo smrti či láska k životu môže zmobi­lizovať aj trocha rozmaznanú a zmľandravenú západnú ci­vilizáciu."

A ja sa pýtam: Zmobilizuje láska k životu túto civili­záciu? Zmobilizuje nás? Ubránime si pravé hodnoty? Ale­bo si ich sami zničíme, čo sme robili a čo robíme teraz? Prebúdzať ľudí z letargie je pre nás výzva k činom!

Našťastie sa už objavujú ľudia, ktorí vidia situáciu dneš­ného života v celej jeho surovosti. V náročných a rozhľa­dených štúdiách sa o dnešnej situácii vo svete píše veľmi otvorene (Stern, 2003, s. 40): „V západných médiách sa čoraz častejšie hovorí a píše, že sme na ceste k vlčej spo­ločnosti." Náš autor k tomu dodal: „Bohužiaľ, naša cesta k nej sa už skončila: my sme v nej." - Môžeme sa vzo­prieť.

Situácia nášho Slovenska, Európy sa môže aj naším pri­činením zmeniť k lepšiemu a zdravšiemu životu, ktorému sa otvorí zdravá budúcnosť.

Popri všetkých ťažkostiach a hrozbách, ktoré pozoruje­me, nezriekame sa teda nádeje. V človekovi je akási ne­zničiteľná sila, ktorá ho núti hľadať, naprávať a nekapitulovať. V kresťanstve je táto sila podporovaná ešte niečím väčším. Ale základ je v každom človekovi.

Vrátim sa ešte k spisovateľovi Čingizovi Ajtmatovovi, ktorý po stretnutí s evanjeliom napísal v Literaturnej gazete a povedal v interview v Taliansku čosi vyslovene osobné: „Ja, človek žijúci na sklonku druhého tisícročia, vyrástol som v podmienkach socializmu. Pocítil som po­trebu obrátiť sa k univerzálnemu zdroju svetla a nádeje, mravnosti a pravdy, totiž k tomu, ktorý bol ukrižovaný na Kalvárii... pred 2000 rokmi. My, predstavitelia novej a spravodlivejšej spoločnosti, sme slúbili svetu mnoho. Sľúbili sme, že dáme človekovi slobodu a šťastie ako ni­kto predtým. Urobili sme niečo v tomto zmysle. Sme však ešte veľmi ďaleko od toho, čo sme sľúbili, že dáme. Je ne­vyhnutné, aby sme porovnali to, čo sme urobili, s tým čo sme neurobili.

Chceme a musíme porovnávať a merať našu dnešnú ci­vilizáciu tým, čo nám bolo odovzdané od prvých začiat­kov, od čias Krista... Po ňom sa vo všetkých oblastiach života objavili veľkí ľudia, mučeníci, proroci a naopak aj antikristovia... Ježiš prežil a prežíva všetkých, pretože sa obracia rovnako na človeka druhého tisícročia i na človeka storočia dvadsiateho. Islamské náboženstvo, ku ktorému podľa pôvodu patrím, nemá nijakú postavu, ktorá by sa mohla rovnať Kristovi... nemá nič, čo by sa podobalo udalosti ukrižovania za ideu o univerzálnom od­pustení človekovi. Ježiš Kristus mi umožňuje odhaliť sú­časnému človekovi skryté tajomstvo..."

Tu vyslovil Čingiz Ajtmatov pozoruhodné slová o kres­ťanstve, ktoré nás robí ľudmi.

Pán kardinál, za všetkých našich čitateľov Vám úprim­ne ďakujem za rozhovor.

V Nitre, 11. októbra 2004


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


Mg   |   2010-11-24  (19:13)
50%  
mínus plus
  Nedá sa nesúhlasiť. Každá spoločnosť postavená na svetských, hoci vznešených ideáloch bez Boha je odsúdená na zánik. Ľudské princípy a zásady vo svojej podstate vychádzajú z povahy človeka, ktorá nech sa ju budeme pokúšať akokoľvek vyzdvihnúť, je v konečnom dôsledku zlá a deštruktívna. Ak dáme človeku neobmedzenú slobodu a jeho konanie nepodrobíme žiadnym pravidlám a zásadám, nakoniec dospejeme k rozvratu a zániku spoločnosti ako takej. Z tohto pohľadu je dodržiavanie kresťanských zásad jedinou nádejou zachovania spoločnosti.


filip911   |   2010-11-25  (08:57)
55%  
mínus plus
  Pán Kkardinál!!!
Síce ste pekne popísali situáciu,ale dôvod prečo je to tak a kto je za tým ,ste farizejsky vynechali!
Všetko je tak,ako píšete preto,že ľudia ako vy,ktorí JEDINI majú v dnešnom svete ovládanom sionistickými korporátnimi médiami možnosť osloviť národ masovo mlčia.
Síce sa farizejsky pohoršujete nad týmto stavom,ale ani vy nie ste ochotní riskovať a odhaliť a pomenovať tých,čo svet vedú k tomuto marazmu cielene,s cieľom vytvoriť z národov mix,nemysliace skazené stádo ,ktoré budú plne ovládať.
Bez toho,aby ste pomenovali tých,ktorí tak húževnato pracujú na zotročení ľudstva a všetko zlo podsúvajúc ľuďom ako to najlepšie a najsprávnejšie,bez tohto sú vaše reči len farizejskými frázami,ktoré nič nezmenia,ale hlavne nijako neohrozia vaše postavenie!
Kristus povedal: "Ja som cesta,pravda a život".
Za to ,že cirkev kolaboruje so svetskou mocou a nie je ochotná povedať ľuďom pravdu a vzburcovať ich proti zlu ,ponesiete následky a budete súdení.
Užívajte si konfortu,kým títo dokončia svoj plán s ľudstvom.


strelec   |   2010-11-25  (20:29)
50%  
mínus plus
  Na zánik boli odsúdené spoločnosti postavené na ideáloch s bohom aj bez boha alebo s ktorým bohom?. Nie v tom je jadro príčiny. Je v pokrytectve, farizejstve, mamone, moci, túžbe ovládať. V svojej histórii zvlášť katolícka cirkev žehnala kde komu a kde čomu a to z toho istého dôvodu = mamon a moc. V čele s jej predstaviteľom tiahla do svätého boja s komunistami až ich položila, teraz narieka a kritizuje čoho to s jej pomocou bolo dosiahnuté. Nariekanie jej nebráni reštituovať obrovské majetky, obzvlášť pôdu, patrí jej obrovský kus SR, nebráni jej to nechať chudobných chudobnými, ani ich len neosloviť do boja za spravodlivosť. Zabudla na židov pri boji s komunizmom, podliezala židom a teraz nestačí riešiť médiami ovládanými židmi vyťahované kauzy svojich služobníkov. Nemá ani na to, aby sa sama zmenila, napr. celibát. Pán kardinál patrí medzi málo predstaviteľov, ktorých ja osobne uznávam ako človeka, ale to nič nemení na tom, že neuznávam takýto postoj.


filip911   |   2010-11-28  (13:17)
50%  
mínus plus
  Ja sa ako kresťan musím hanbiť za takýchto "duchovných" a cirkev.
Pápež,tak tento ,ako aj predchádzajúci,dáva pred celým svetom eucharistiu krvavým zločincom , ako Blair a Busch a všetky médiá prinášajú ich spoločné foto.Tak to ukazujú ľuďom,ako rozoznať dobré a zlé? A pritom, to by malo byť úlohou cirkvi.
Človek,ktorý nemá možnosť poctivou prácou zarobiť na bývanie,nedostane od týchto"pastierov" rozhrešenie,keď žije s budúcou manželkou bez svadby.Pekný meter.
"Kardinál", ide triediť seriály,ale celú mašinériu s jej zámermi farizejsky prehliada.
Je to hnus, ak sa títo vydávajú za duchovných pastierov.A stádo aj podľa toho vyzerá.


bodliak   |   2010-11-29  (17:31)
50%  
mínus plus
  Múdre slová kardinála Korca. Je to človek, ktorý vidí, že činy a udalosti vo svete sa uberajú nesprávnym smerom. Vždy upozorňoval a aj v tomto článku poukazuje na nebezpečenstvo deštrukcie viery, súcitu a ľudskosti. Spasiteľom však nie je a nikdy sa do tejto polohy nestaval.

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |