Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
ĽUDSKÉ PRÁVA A MRAVNÁ ZODPOVEDNOSŤ - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 3. - OPEN TEXT - chelemendik.sk

 

ĽUDSKÉ PRÁVA A MRAVNÁ ZODPOVEDNOSŤ - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 3. - OPEN TEXT

2020-02-17  (14:57)

 - ĽUDSKÉ PRÁVA A MRAVNÁ ZODPOVEDNOSŤ  -  Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 3. - OPEN TEXT

7.12.2011


(Vystúpenie na 10. Celosvetovom ruskom národnom zhromaždení „Viera. Človek. Zem. Misia Ruska v 21. storočí“, Moskva, 4. apríla 2006)

 

Stojí pred nami jedna veľmi dôležitá otázka: ako zabezpečiť slobodnú voľbu človeka, ale zároveň aj podporiť mravné smerovanie tejto voľby? Na tejto ceste sú dôležité ako ľudské úsilia, tak aj pomoc Božia.

Pravdaže, na prvom mieste musí byť pomoc Božia, ktorá je poskytovaná človeku v náboženskom živote. Komunikácia človeka s Bohom mu pomáha rozlišovať medzi dobrom a zlom a taktiež mať silu, robiť rozhodnutia v prospech dobra. V modlitbe, v tajomnom živote Cirkvi a robení dobrých skutkov dochádza k spojeniu človeka s Bohom, а to znamená, že prichádza pomoc pri robení dobra. Práve preto pre veriaceho človeka náboženský život  a všetky pojmy s ním spojené, nadobúdajú prvoradý význam. Stavia sa bok po boku  so slobodou ako hlavná podmienka úspešného života človeka na zemi a vo večnosti.

Ale dôležité je aj ľudské úsilie. Musí smerovať k utvoreniu spoločenských vzťahov, ktoré by na jednej strane zabezpečovali slobodu jednotlivca a na druhej strane by pomáhali zachovávať morálne normy. Bolo by zrejme nesprávne  vymedzovať trestnú zodpovednosť za gamblerstvo, eutanáziu, homosexualitu, ale nemožno ich prijímať ani ako zákonodarnú  normu, a čo je ešte dôležitejšie, ako spoločensky schvaľujúcu normu.

Veď čo sa deje, ak sa prijíma zákon, ktorý oficiálne schvaľuje podobné formy správania? Nezostávajú iba údelom malých menšinových skupín, ktoré si už zvolili svoj výber. Tieto zákony sa stávajú základom pre neobmedzenú propagandu takýchto foriem správania v spoločnosti. A keďže hriech je príťažlivý, veľmi rýchlo sa ním infikujú široké vrstvy spoločnosti. Tým viac, ak sa do tejto propagandy investujú veľké peniaze a využívajú progresívne spôsoby ovplyvňovania   ľudského vedomia.

Tak je to napríklad s homosexualitou. Rezolúcia, ktorú v januári tohto roku prijal Europarlament, predpisuje zavedenie výchovy na školách v duchu prijatia homosexuality a dokonca stanovuje deň v roku, ktorý je zasvätený zápasu s homofóbiou. Čo z toho vychádza?
Spoločnosť nie vyzývaná iba k tomu, aby si vážila život určitej menšiny, ale vnucujú jej propagandu homosexuality ako novej normy. V dôsledku toho je takáto propaganda pokušením pre tých, ktorí by mohli zápasiť s týmto neduhom a vytvoriť plnohodnotné rodiny.

Môžeme uviesť príklad aj z nášho života. V súčasnosti v mnohých mestách vyrástli ako huby po daždi rôzne zariadenia určené pre hazardné hry.  Prirodzene, nikto nikoho nenúti, aby v nich hral. No reklama na ne je taká vtieravá a vášeň k hazardným hrám sa dá tak ľahko prebudiť, že sa dnes často stretávame s ozajstnými rodinnými tragédiami. Otcovia, matky, aj deti prehrávajú svoje neveľké peniaze a   rodiny zostávajú bez prostriedkov. Ľudia prichádzajú do kostolov a nariekajú, pretože sa ich rodiny rozpadávajú. V konečnom dôsledku sloboda hazardného biznisu, neobmedzená ničím rozumným, rozkladá spoločnosť.

Vynasnažím sa načrtnúť tie nebezpečenstvá, ktoré sa objavujú pred veriacimi ľuďmi, ak morálnymi normami  nevyvážený prístup začína ašpirovať na jediné správne chápanie ľudských práv. Podľa tejto logiky musia všetky iné tradície zmĺknuť a podriadiť sa. Nie sú to žiadne výmysly. Nijako nezveličujem diktátorský tón stúpencov podobného výkladu ľudských práv. Takýto prístup si už suverénne razí cestu v súčasnom medzinárodnom zákonodarstve.

Napríklad v roku 2005 Parlamentné zhromaždenie Bezpečnostnej rady prijalo rezolúciu Ženy a náboženstvo v Európe, v ktorej sa hovorí: „Sloboda vierovyznania je obmedzená ľudskými právami“. Toto tvrdenie stavia náboženský život do podriadeného postavenia vo vzťahu k ľudským právam. Ak teda nezodpovedá určitému chápaniu slobody, musí byť zmenená. Pre veriaceho človeka to vyznieva ako výzva pohŕdať Božou vôľou v mene  ľudských predstáv.

Popri tom, zdôrazňujem, bolo by nespravodlivé obviňovať samotnú koncepciu ľudských práv z toho, že sa takáto norma objavila. V danom prípade sa ľudskými právami zakrýva určitá filozofia, ktorú zdieľa neveľký okruh ľudí. Podľa tejto filozofie, ak ženy v tej či onej komunite nevysväcujú za   kňazov a biskupov, táto komunita musí podliehať štátnemu potrestaniu a spoločenskému odsúdeniu. Normy náboženských tradícií sú však pre vedomie veriaceho väčšou autoritou než pozemské zákony. Ak dnes „neskrotíme“ tento militantný zápal sekulárneho humanistického prístupu, ktorý preniká do medzinárodného práva, potom sa automaticky konflikt rozšíri. Chvalabohu, rezolúcie Bezpečnostnej rady nemajú právne dôsledky,   vytvárajú však určitú klímu v spoločenskej mienke.

Existuje aj ďalšia liberálna téza, ktorá ašpiruje na univerzálnosť. Hlása, že právo človeka prevažuje nad záujmami spoločnosti. V roku 2005 túto tézu zopakovali vo Vyhlásení UNESCO o univerzálnych princípoch bioetiky v nasledujúcej podobe: „Záujmy a blaho jednotlivca musia prevládať nad výlučným záujmom vedy alebo spoločnosti“. (str.3, p.2). Je celkom jasné, že takáto téza má pozitívny význam, ak je reč o rozhodnutí prijatom štátnymi alebo politickými štruktúrami, ktoré sa dotýka jednotlivých občanov. Spoločnosti musí záležať na každom živote, na každom človeku.

Takýto prístup je však veľmi nebezpečný, ak človek začína budovať svoje správanie vychádzajúc zo svojich záujmov, ktoré prevažujú nad záujmami spoločnosti. Stimuluje to iba egoizmus a individualizmus. Zo svojej strany pravoslávie vždy podporovalo obetavú lásku k blížnym, k svojej rodine, miestnej komunite, vlasti. Človek sa musí vedieť zriekať svojho egoizmu v mene iného človeka. Preto by bolo, podľa nás, správne, aby sloboda a práva boli vždy vyvážené spoločenskou solidaritou.

Pravoslávni veriaci sú pripravení prijať svetonázorový výber iných národov. Nemôžu však mlčať, ak sa im vnucujú cudzie normy, ktoré protirečia základom pravoslávnej viery. Myslím, že rovnakého názoru sa pridržiavajú moslimovia, budhisti, židia a príslušníci iných náboženstiev.  Aby sme sa v súčasnom svete vyhli konfliktu, je potrebné intenzívne pracovať nad harmonizáciou rôznych svetonázorových systémov. Spoločné princípy života svetového spoločenstva sa musia  vypracovávať spoločne s rôznymi civilizáciami.
Ako môže byť zriadená súčasná spoločnosť, v ktorej by sa ľudské práva harmonicky spájali s mravnosťou?
Predovšetkým, zákonodarstvo musí byť citlivé k mravným normám, ktoré v spoločnosti platia. Prirodzene, štátny aparát nemusí sám určovať, čo je dobré a čo zlé, no v zákonodarstve sa musia zároveň odrážať mravné normy, ktoré zdieľa väčšina spoločnosti. Ak si táto väčšina myslí, že rozdúchavanie vášne k pitiu a zneužívanie pohlavného inštinktu v komerčných cieľoch  sú neprijateľné, potom sa musia objaviť normy, ktoré by zakazovali reklamu v podobnom duchu.

Po druhé, musí byť vyplnené vákuum mravnej výchovy v našej spoločnosti. Sloboda a práva sú veľkým výdobytkom ľudskej spoločnosti, ale občanov treba pripravovať na po užívanie týchto práv s ohľadom na mravné normy. Touto prípravou sa má zaoberať spoločnosť v úzkej spolupráci so spoločenskými inštitúciami mravnej výchovy, vrátane školy a, prirodzene, náboženských komunít krajiny. Posledne uvedené znamená, že štát sa musí postarať o vypracovanie zákonodarných aktov, ktoré by regulovali prístup náboženských organizácií do spoločenských štruktúr vzdelávania, sociálnych služieb, zdravotníctva a armády.

Pritom vo vymenovaných oblastiach musia pracovať všetky náboženské komunity krajiny v takej miere a v takom objeme, aké zodpovedajú ich zastúpeniu v spoločnosti.  A to najdôležitejšie: v týchto oblastiach musí byť kategoricky vylúčené súperenie v misii, aby sa predišlo vzájomným náboženským rozporom, ku ktorým nutne vedie zápas náboženských organizácií o nových stúpencov.

V súčasnosti pokiaľ ide o harmonizáciu ľudských práv a mravnosti, veľmi dôležité je postavenie prostriedkov masových informácií. Musia byť pozitívnymi príkladmi využitia slobody. Ako má človek mravne využívať svoju slobodu, ak mu televízia demonštruje ako úspešný obraz života konzum, násilie, rozvrat, hazard a iné neresti? Ľudia v televízii a vôbec z médií na svoje ospravedlnenie   hovoria, že   takáto produkcia je žiadaná a dobre sa predáva. Nikto sa neháda o tom, že neresť sa ľahko predáva, pretože je ľahko prijímaná človekom, ktorý má sklony k hriechu. Takéto veci sa od dávna  nazývali pokušením.

Nie je však pravda, že moderný človek „baží“ iba po neresti. Hľadá skôr šťastie, mier, ozajstnú lásku a iné cnosti. Je pozoruhodné, že dnes sú veľmi žiadané staré sovietske piesne, nové domáce a nielen domáce filmy v ktorých sa rozoberajú seriózne otázky bytia.

Pravoslávni veriaci sú pripravení prijímať normy ľudských práv a pracovať na ich upevnení. Avšak s podmienkou, že tieto normy budú napomáhať zdokonaľovaniu človeka a nebudú ospravedlňovať jeho hriešny stav. Úlohou koncepcie ľudských práv spočíva v tom, aby sa chránila hodnota  človeka a napomáhalo sa rastu jeho dôstojnosti. V tom je hlavné a  z kresťanského pohľadu jediné možné predurčenie danej koncepcie.

Je veľmi zlé a hriešne, keď sa popierajú práva národov a etnických skupín na ich náboženstvo, jazyk, kultúru, obmedzuje sa sloboda vierovyznania a právo veriacich na svoj štýl života, keď dochádza k zločinom na náboženskom a národnom základe. Naše mravné cítenie nemôže mlčať, ak jednotlivec podlieha svojvôli úradníkov a zamestnávateľov, ak sa vojak ocitá v bezprávnom postavení pred svojím veliteľom, ak sa dieťa a starý človek stávajú terčmi posmechu  v sociálnych zariadeniach.  Neprípustná je odpor si   žiada manipulácia s vedomím ľudí zo strany deštruktívnych siekt, obchodovanie s prácou, prostitúcia, narkománia, gamblerstvo. Podobným javom treba čeliť, pretože podobné činy  znižujú hodnotu človeka. Do zápasu s týmito neresťami dnes musí vstúpiť naša spoločnosť, do zápasu sa musí zapojiť aj Cirkev. Z pravoslávneho hľadiska je práve  v tom zmysel ochrany ľudských práv v súčasnosti.

Pokračovanie čoskoro


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |