Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Ing. Marián FILLO - Pozoruhodné je, že GSK sa cíti byť ohrozený článkom v časopise Zem a vek - chelemendik.sk

 

Ing. Marián FILLO - Pozoruhodné je, že GSK sa cíti byť ohrozený článkom v časopise Zem a vek

2021-10-16  (14:41)

 - Ing. Marián FILLO - Pozoruhodné je, že GSK sa cíti byť ohrozený článkom v časopise Zem a vek

GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“

08.07.2013 18:27

Ing. Marián Fillo

 

       Dnes mi bol poštou doručený nasledujúci list, datovaný 4.VII.2013, od advokátskej kancelárie, pracujúcej pre výrobcu očkovacích látok GlaxoSmithKline (GSK). Tu je zosnímaný list (obrázok): strana 1, strana 2, a nižšie uvádzam textový prepis:

 


hlavička - logo advokátskej kancelárie Polakovič & Partners


Ing. Marián Fillo
Jaseňová 26
010 07 Žilina

 

V Bratislave, dňa 4.7.2013

 

Vec: Upozornenie na porušovanie zákona, výzva na zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenie protiprávneho stavu

 

Ako advokátska kancelária, ktorá právne zastupuje spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B (ďalej len "klient"), si Vás týmto dovoľujeme kontaktovať ako autora článku s názvom "Povinné očkovanie - Fašizmus v zdravotníctve?" ktorý bol uverejnený v júnovom čísle mesačníka ZEM & VEK (ďalej ako "článok").

       Dotknutý článok sa venuje povinnému očkovaniu detí v Slovenskej republike, pričom v tejto súvislosti sa v článku odkazuje tiež na spoločnosť GlaxoSmithKline, ktorá je v článku označená za distribútora všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku a sponzora prakticky všetkých lekárskych školení v oblasti očkovania na Slovensku a pediatri, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a jemu podriadené orgány sú v článku označení za marketingové oddelenia spoločnosti GlaxoSmithKline. V spojení s vyššie uvádzanými skutočnosťami sa v článku doslovne uvádza, že "Je len jedno spoločenské zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini) vyhlásil, že je spojením korporátnej a štátnej moci. Jeho názov je fašizmus."

       S ohľadom na znenie dotknutého článku, najmä s poukázaním na jeho vyššie uvedené časti, máme za to, že prostredníctvom obsahu predmetného článku dochádza k šíreniu nepravdivých a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov zo strany Vašej osoby ako autora článku, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť výrazným spôsobom do dobrej povesti a dobrého mena nášho klienta.

       Obsah dotknutého článku je spôsobilý v bežnom čitateľovi evokovať spojitosť spoločnosti GlaxoSmithKline s fašizmom, respektíve fašistickým zriadením a taktiež nelegitímne prepojenie spoločnosti GlaxoSmithKline so štátnou mocou, pričom vytváranie takýchto asociácií čitateľov v súvislosti s naším klientom je absolútne v rozpore so skutočným konaním a zmýšľaním nášho klienta a je v rozpore so zákonom.

       V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") pri neoprávnenom použití názvu právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ zdržal jeho užívania a odstránil závadný stav; možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch.

       V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2 Občianskeho zákonníka odsek 2 platí primerane aj pre neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby.

       Ochranu dobrej povesti právnickej osoby je možné uplatňovať prostredníctvom úpravy obsiahnutej vo vyššie citovaných ustanoveniach § 19 b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, pričom predmetná ochrana sa poskytuje pred neoprávnenými zásahmi do dobrej povesti právnickej osoby, ku ktorým môže dôjsť jednak nepravdivými a pravdu skresľujúcimi skutkovými tvrdeniami a tiež neprimeranými hodnotiacimi úsudkami.

       S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás týmto v mene nášho klienta vyzývame na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania vo vzťahu k nášmu klientovi a na odstránenie protiprávneho stavu tak, aby ste zamedzili ďalšiemu šíreniu nepravdivých, zavádzajúcich a skresľujúcich informácií zasahujúcich do dobrej povesti nášho klienta.

       Taktiež Vás týmto vyzývame na odstránenie protiprávneho stavu vzniknutého uverejnením dotknutého článku, a to uverejnením verejného ospravedlnenia nášmu klientovi v mesačníku ZEM & VEK v najbližšom čísle jeho vydania v nasledovnom znení:

       Ako autor článku s názvom "Povinné očkovanie - Fašizmus v zdravotníctve?" uverejneného v júnovom vydaní mesačníka ZEM & VEK sa týmto verejne ospravedlňujem spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. za použitie nepravdivých informácií a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov vo vzťahu k spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.y ktorých použitím v dotknutom článku došlo k zásahu do dobrej povesti a dobrého mena spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

       V prípade, že nedôjde z Vašej strany k zdržaniu sa ďalšieho protiprávneho konania a k odstráneniu protiprávneho stavu v zmysle vyššie uvedeného, naša advokátska kancelária je splnomocnená podniknúť všetky dostupné právne kroky na ochranu dobrého mena a dobrej povesti nášho klienta, vrátane domáhania sa ochrany týchto práv nášho klienta na súde.

 

       S pozdravom,

podpis JUDr. Marka Polakoviča


 

       Pozoruhodné je, že GSK sa cíti byť ohrozený článkom v časopise Zem a vek, ktorý je tak alternatívny, že viac už asi ani nemôže byť. Obratom som odpovedal e-mailom:

 

Moja odpoveď z 7.VII.2013 o 1817:

 

       Dobrý deň, pán Polakovič.

 

       Vo Vašom liste zo dňa 4.VII.2013 (viď príloha) ma obviňujete z protiprávneho konania, poškodzujúceho dobré meno Vášho klienta - GlaxoSmithKline (GSK). Taktiež ma obviňujete z toho, že v článku "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" v časopise Zem a vek 5/2013 (on-line tu: http://www.slobodavockovani.sk/news/povinne-ockovanie-fasizmus-v-zdravotnictve/) uvádzam nepravdivé tvrdenia.

       Máte zjavne na mysli túto pasáž:

"Ešte väčšie podozrenie vzbudzuje fakt, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku dodáva jedna jediná firma - GlaxoSmithKline (GSK). Ročný obrat tejto firmy je cca 3x vyšší než príjmy štátneho rozpočtu SR. Je to práve táto firma, ktorá sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku. Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom sčasti) platí GSK.

        Dá sa teda povedať, že ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce očkovanie (Úrad verejného zdravotníctva a jemu podriadené Regionálne úrady verejného zdravotníctva), sú v podstate marketingovým oddelením GSK.

       A je jedno spoločenské zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini) vyhlásil, že je spojením korporátnej a štátnej moci, a jeho názov je FAŠIZMUS."

logo GlaxoSmithKline       Rád by som vedel, čo presne podľa Vás nie je pravda a na základe čoho presne si to myslíte (podklady). Totiž:

 1. Je preukázateľným faktom, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku (konkrétne Infanrix Hexa, Synflorix, Priorix, Infanrix Polio a Boostrix Polio) vyrába a dodáva GSK.
 2. Obrat GSK bol v roku 2012 podľa výročnej správy 26,4 miliardy britských libier (viď str. 58 tu: http://www.gsk.com/content/dam/gsk/globals/documents/pdf/GSK-Annual-Report-2012.pdf), čo je cca 30,6 miliardy eur.
         Príjmy štátneho rozpočtu SR (bez eurofondov) sú 10,4 miliardy, tzn. GSK ročne utŕži cca 3x viac než SR vyzbiera na daniach a poplatkoch. Tvrdenie, že "obrat tejto firmy [GSK] je cca 3x vyšší než príjmy štátneho rozpočtu SR", je teda tiež preukázateľne pravdivé.
 3. Ďalej tvrdím, že GSK "sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku". Mediforum škola očkovania je dokonca priamo v réžii GSK (viď http://www.mediforum.sk/historicky-uvod) a GSK sponzoruje aj každoročný Slovenský vakcinologický kongres v januári vo Vysokých Tatrách, ako aj každoročný Vakcinačný deň v Žiline, ktorý býva koncom septembra/začiatkom októbra. Viete snáď uviesť nejaké vzdelávacie podujatie o očkovaní pre slovenských lekárov, ktorého nie je GSK sponzorom? Ja také zatiaľ nepoznám, ale rád si rozšírim obzory.
 4. Ďalej tvrdím, že "Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom sčasti) platí GSK.", čo je samozrejme pravda, pretože ak pediatri vnucujú rodičom tzv. "povinné očkovanie", na ktoré má (viď 1) u nás de facto monopol GSK, tak to vo výsledku znamená, že vnucujú rodičom (možno nevedomky) výrobky GSK (sú de facto dealermi GSK). To, že odmietačom výrobkov GSK (de iure: odmietačom povinného očkovania) hrozí podľa zákona č. 355/2007 Z.z. štátom vymáhaná pokuta do výšky 331 € za jedno neočkované dieťa, snáď nechcete spochybniť.
 5. Keďže dodávateľom všetkých plne hradených očkovacích látok pre povinné očkovanie na Slovensku je GSK, všetky úrady a osoby, ktoré povinné očkovanie propagujú, vnucujú či vymáhajú, de facto zvyšujú (resp. udržujú) obrat GSK, tzn. de facto sa starajú o predaj výrobkov GSK. Podľa Farlex Financial Dictionary je marketing súhrnom všetkých aktivít, spojených so získavaním a udržiavaním si zákazníkov:
  http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/marketing 
         Keďže ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce povinné očkovanie detí na Slovensku (ktoré je plne v réžii GSK), vo výsledku získavajú a udržiavajú zákazníkov pre GSK, sú de facto marketingovým oddelením GSK (resp. jeho neoficiálnou súčasťou).
 6. Na záver tvrdenie, pripisované Benitovi Mussolinimu, že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci, nájdete v mnohých zdrojoch, napr. aj tu:
  http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.ht http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.ht http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.ht http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.html

       Pravda, našiel som na webe aj diskusiu, spochybňujúcu autenticitu tohto tvrdenia - vraj autorom výroku nie je Benito Mussolini, ale niekto iný. Navyše ani nie je celkom isté, z ktorého roku toto tvrdenie pochádza. To však na veci až tak veľa nemení, keďže fašistický taliansky štát Benita Mussoliniho skutočne vykazoval spojenie štátnej a korporátnej moci:
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism#Fascist_corporatism

       Iní však argumentujú, že korporácie v ponímaní talianskych fašistov sú niečo iné než korporácie dnešné (akou je aj GSK), že vo fašizme nešlo o prevzatie štátnej moci súkromnými korporáciami, ale naopak o usmerňovanie súkromných podnikov štátnou mocou:
http://blog.skepticallibertarian.com/2013/02/07/fake-quote-files-mussolini-on-fascism-and-corporatism/

       Stále však ide o úzke spojenie štátu so súkromnými podnikmi, hoci v opačnom garde. V súčasnosti má jednoznačne GSK navrch oproti Slovenskej republike (cca 3x vyšší obrat než príjmy SR), za Mussoliniho fašizmu však mal údajne štát navrch oproti súkromníkom - prinajmenšom podľa oficiálnej ideológie, hoci o skutočnom stave by sa dalo pochybovať.

       Ak to je skutočne tak, moje prirovnanie súčasného stavu povinného očkovania na Slovensku (s GSK ako de facto monopolným dodávateľom) k Mussoliniho fašizmu bolo naozaj neprimerané, lebo u nás to je totiž v istých rysoch ešte horšie než v Mussoliniho fašizme (t.j.u nás korporácie ovládajú štát, čiže štát neovláda korporácie, ako to zrejme bolo (alebo malo byť) za Mussoliniho).

 

       Takže ak chcete ospravedlnenie, môžem sa ospravedlniť nanajvýš za to, že som si neoveril autorstvo predmetného výroku (že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci) a že som nepochopil rozdiel medzi tým, čo sa pod korporáciou myslelo za Mussoliniho, a tým, čo sa pod korporáciou rozumie dnes. To by bolo úprimné ospravedlnenie sa. Nemôžem to však formulovať ako ospravedlnenie voči GSK, keďže (domysliac všetky dôsledky) z toho GSK nakoniec vyjde ešte horšie, než v pôvodnom článku, lebo súčasný stav na Slovensku je v istých rysoch vlastne ešte horší než Mussoliniho fašizmus (viď vyššie).

       Ďalej protestujem voči obvineniam, že som spojil GSK s fašizmom resp. fašistickým zriadením. Osobne sa domnievam, že za súčasný neblahý stav je oveľa skôr zodpovedný slovenský štátny aparát, politické strany, NR SR, resp. naši poslanci (volení zástupcovia), ktorí vytvorili legislatívu, umožňujúcu de facto monopol v dodávkach vakcín pre povinné očkovanie detí, umožňujúcu monopolnému dodávateľovi (spolu)financovať či dokonca priamo usporadúvať prakticky všetky vzdelávacie aktivity pre slovenských lekárov v oblasti očkovania. A je tiež chybou slovenských občanov, že to štátnemu aparátu a politikom dovolili urobiť. GSK len príhodne využil možnosti, ktoré sa mu na Slovensku naskytli vďaka nekompetentným a/alebo iné záujmy než záujmy občanov (voličov) obhajujúcim politikom.

       Taktiež protestujem voči obvineniu, že som v bežnom čitateľovi evokoval nelegitímne spojenie GSK so štátnou mocou. Toto spojenie očividne jestvuje a je veľmi tesné: GSK dodáva všetky plne hradené povinné detské vakcíny, GSK usporadúva/sponzoruje školenia, dokonca štátne úrady robia reklamné kampane v prospech GSK (viď napr. tu: http://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/), ale - žiaľ - zdá sa, že to nie je protiprávne (nelegitímne). Aspoň sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť zákon, s ktorým by to bolo v rozpore. A to ma práveže nesmierne mrzí, pretože súčasný stav považujem za obludne amorálny, ale aj napriek tomu, žiaľ, legálny. Takže toto Vaše obvinenie je nielenže krivé, ale dokonca úplne absurdné.

       Dovoľujem si Vás tiež upozorniť, že nie som vydavateľom časopisu Zem a vek. Nie je teda v mojej moci donútiť vydavateľa k tomu, aby vydal v najbližšom čísle Vami navrhnuté ospravedlnenie.

       Navyše sa vôbec nestotožňujem so znením Vami navrhnutého ospravedlnenia. Neuviedol som totiž nijaké nepravdivé informácie o GSK. Všetky tvrdenia o GSK, ktoré som uviedol, sú dobre podložené (viď body 1. až 5. vyššie). Ak sa domnievate, že nie, žiadam Vás týmto, aby ste vecne, pomocou overiteľných faktov a prípadne aj striktnej logiky, vyvrátil aspoň jedno z mojich tvrdení o GSK (1. až 5.). V mojom článku tiež nie sú uvedené žiadne hodnotiace úsudky vo vzťahu ku GSK, tobôž nie neprimerané. Všetky hodnotiace úsudky, ktoré naznačujete, sú len Vaše dojmy, že tzv. "bežný čitateľ" si asi domyslí to a to, hoci to tam priamo napísané nie je. Je mi ľúto, ale ja nie som zodpovedný za dojmy či domýšľavosť "bežného čitateľa", ale len za pravdivosť tvrdení, ktoré čierne na bielom stoja v článku. Mohol ste si tiež všimnúť, že "bežnými čitateľmi" časopisu Zem a vek asi sotva budú "bežní" radoví občania. Sú to skôr z radu vytŕčajúci občania, ktorí si o GSK i ďalších popredných farmaceutických korporáciách tak-či-tak myslia svoje, napr. na základe článkov ako tento: http://www.zzz.sk/?clanok=12652, ktorých autorom nie som ja. To znamená, že môj článok v žiadnom prípade nemôže nijak ohroziť dobrú povesť GSK u čitateľov časopisu Zem a vek, pretože GSK u čitateľov časopisu Zem a vek nemal dobrú povesť už dávno pred prečítaním si môjho článku. A ako sa hovorí: kde nič nie je, tam ani čert neberie.

       Navrhujem namiesto toho takéto ospravedlnenie sa čitateľom časopisu Zem a vek, ktoré ale neviem, či mi bude redakcia časopisu ochotná uverejniť:

"Milé čitateľky, vážení čitatelia,

       rád by som sa týmto ako autor ospravedlnil za pravdepodobne nesprávnu citáciu v závere článku "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" z čísla 5/2013.

       Domnieval som sa, že často citovaný výrok "Fašizmus by sa mal po správnosti volať skôr korporativizmus, pretože je spojením štátnej a korporátnej moci", pripisovaný Benitovi Mussolinimu, je autentickým výrokom tohto fašistického diktátora. Ako som až dodatočne zistil, zatiaľ sa nepodarilo doložiť, že by šlo o skutočný Mussoliniho výrok, ba dokonca najstaršia doposiaľ nájdená zmienka o tomto výroku je až z 90. rokov 20. storočia, takže je možné, že tento výrok ani nepochádza z obdobia fašistického štátu v Taliansku. Navyše sa zdá, že hoci korporácie boli základným kameňom fašizmu, pod korporáciami sa v tom čase chápalo niečo iné než dnes, aj keď medzi korporáciami a fašistickým štátom skutočne bolo tesné prepojenie. Pritom vo fašistickom korporativizme údajne štát ovládal/usmerňoval korporácie a nie opačne - čo rozumieme pod korporativizmom dnes (t.j. že korporácie ovládajú štát).

       Moje použitie citovaného (a zrejme neautentického) výroku o fašizme ako spojení štátnej a korporátnej moci teda bolo neprimerané, pretože súčasná situácia na Slovensku (kedy firma GlaxoSmithKline (GSK) má pod palcom dodávky všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku, usporadúva/sponzoruje pravdepodobne všetky vzdelávacie podujatia o očkovaní pre slovenských lekárov a štát usporadúva za peniaze daňových poplatníkov "osvetové" kampane v prospech GSK, viď napr. http://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/, pričom GSK má celosvetovo cca 3x vyššie príjmy než Slovenská republika) je v skutočnosti oveľa horšia než Mussoliniho fašistický korporativizmus.

       Zároveň upozorňujem, že zo súčasného stavu neobviňujem GSK, ale slovenské štátne úrady a politikov pochybných morálnych kvalít, ktorí dopustili, že to zašlo až tak ďaleko, pretože hoci je súčasný stav nehorázny, zdá sa, že je plne v súlade so zákonom."

       Pod toto som ochotný sa podpísať, rozhodne však nie pod to, čo ste uviedol vo svojom liste, keďže ste nepredložil nič, čo by doložilo nepravdivosť mojich tvrdení o GSK. Ak niečo v mojom článku nebolo pravdivé, tak len tá nešťastná posledná veta, kde však nie je o GSK zmienka. Po správnosti mala teda tá posledná veta znieť:

"Spojenie štátu a korporácií je jedným zo základných rysov Mussoliniho fašizmu, v ktorom však korporácie poslúchajú štát a nie opačne (prinajmenšom podľa oficiálnej fašistickej ideológie), takže súčasný stav povinného očkovania na Slovensku možno označiť za horší než Mussoliniho fašizmus."

       Ako iste pochopíte, nemôžem sa - čoby človek s morálnou integritou - ospravedlniť za nepravdivosť niečoho, o čom som presvedčený, že to je pravda, ba dokonca čoho pravdivosť viem dobre doložiť (viď body 1. až 5. vyššie). Preto je Vami navrhnuté ospravedlnenie pre mňa neprijateľné, čo som však ochotný prehodnotiť, ak mi predložíte dôkazy o nepravdivosti aspoň jedného z vyššie uvedených mojich tvrdení o GSK (1. až 5.).

 

       Potvrďte mi, prosím, prijatie tohto e-mailu.

 

Za odpoveď vopred ďakuje

--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní

Diskusia: GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“

Chceli ste môj komentár,tak tu je ! Hé.hé.héééééééééééé!!!

Rudolf Vaský | 09.07.2013

Môj komentár : Vy ...... ! Prvé veci prv !Čo sa zaoberáte očkovaním, cigánmi atď.? Prečo sa najprv nezaoberáte krvavou revolúciou ? Takto zbytočne trieštime naše sily ! Najprv musíme dať dole tento totálne skorumpovaný, zločinecký Fašistický režim - a potom vyriešime očkovanie, cigánov a prípade aj mimozemšťanov ( ak vás zaujímajú) - nie opačne ! koksovia !!!
http://www.youtube.com/watch?v=dDJ41V8hW0s

Re:Chceli ste môj komentár,tak tu je ! Hé.hé.héééééééééééé!!!

Katarína | 09.07.2013

Pán provokatér Rudolf Vaský, pracovná doba Vám už snáď skončila, tak šup šup domov a do postele! Aj zajtra Vás čaká ďalší náročný pracovný deň.

Re:Re:Chceli ste môj komentár,tak tu je ! Hé.hé.héééééééééééé!!!

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Z pána Vaského by som si osobne neuťahoval. V analýze súčasnej politiky a obludnej štátno-korporátnej moci je priam brilantný.

Nezhodneme sa však asi v navrhovaných riešeniach.

Re:Chceli ste môj komentár,tak tu je ! Hé.hé.héééééééééééé!!!

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Obávam sa, že krvavé revolúcie (trebárs tá francúzska) spravidla nemajú dlhého trvania a majú tendenciu veľmi rýchlo sa zvrhnúť, pričom deti revolúcie na to (neraz i krvavo) doplácajú.

V tomto teda ja osobne nevidím schodné riešenie.

Treba však tento obludný režim rozhodne zvrhnúť, pretože to celé smeruje k totalite rádovo horšej, než bola tá komunistická - a na tom sa určite zhodneme, pán Vaský.

Len je otázka, akým spôsobom to docielime.

Ak ide o problematickú firmu, ktorej výrobky/služby nie sú nevyhnutné a nenahraditeľné (čo je aj tento prípad), domnievam sa, že najúčinnejším spôsobom je masový systematický bojkot všetkých jej výrobkov, ako to už navrhlo niekoľko ľudí počas uplynulého dňa.

Keďže ide o farmaceutickú firmu, je možné v ideálnom prípade udržiavať sa v takom zdraví, aby ste nijaké farmaceutiká nepotrebovali, v horšom prípade si (ak lekár predpíše niečo od tejto firmy) pýtať v lekárni liek od inej firmy s rovnakou účinnou látkou alebo aspoň s rovnakými indikáciami.

Ja osobne som si zvolil prvú možnosť (nebyť tak chorý, že by som potreboval výrobok ľubovoľnej farmaceutickej firmy) a už sa mi dobre vyše pol života darí spokojne si žiť bez použitia akýchkoľvek farmaceutických práškov, tabletiek či kapsuliek.

Samozrejme, bojkot jednej firmy nevyrieši problém prehnitosti celej štátnej správy, je to teda len čiastkové riešenie, ale prinajmenšom celé povinné očkovanie by sa ním v zásade malo dať vyriešiť (teda zrušiť).

Od koho závisia ich zisky?

Magda | 09.07.2013

Keby každý človek kupoval presne toľko produktov farmafiriem (a nielen od GSK) ako moja rodina, tak by tí giganti skrachovali ešte tento týždeň. Neskúsime to?

Re:Od koho závisia ich zisky?

rasto | 09.07.2013

a nezabudnite aj zobrat lieky ludom ktorych zivot je na liekoch zavisly...hlavne aby farmafirmy skrachovali

Re:Re:Od koho závisia ich zisky?

Magda | 09.07.2013

Nikto nemusí byť zavislý na liekoch, sú aj iné možnosti, len závisí od toho, kto si čo vyberie - čo mu je pohodlnejšie.

Re:Re:Od koho závisia ich zisky?

ferko | 09.07.2013

no veď toho sa farmafirmy boja, keď budú ľudia odmietať ich vakcíny budú zdraví/vší a nebudú na liekoch závislí

list

lienka | 09.07.2013

drzim palce pan Filo......

Perfektne

Peter | 09.07.2013

Odpoved p. Filla prekonala moje ocakavania. Vyborne!

pan Ing. Filo

stupido | 09.07.2013

mohli by ste prestat sirit bludy ktore ste si nacitali na internete a nechat temu odbornikom. Ked mi ukazete jednu jedinu studiu ktora dokazuje skodlivost ockovani tak v poraidku ale tieto bludy za to by ste mali ist na sud za sirenie masovbej histerie a ohrozovanie zdravia.

Re:pan Ing. Filo

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

O konkrétne akých bludoch je reč, pán Stupido?

Poprosím Vás o konkrétny odkaz na môj výrok a dôkaz, že ide o blud (overiteľné fakty + železná logika).

Pokiaľ viem, tak šírenie pravdivých informácií, podložených názorov a oprávnených úvah nijaký súd nepovažuje za "sirenie masovbej histerie a ohrozovanie zdravia".

Tu máte jednu štúdiu, preukazujúcu škodlivosť očkovania, čo mi prvá prišla pod ruku (a že ich je!):

Wijnans L, Lecomte C, de Vries C, et al. The incidence of narcolepsy in Europe: before, during, and after the influenza A(H1N1)pdm pandemic and vaccination campaigns. Vaccine 2013 Feb;31(8);1246-54

Re:pan Ing. Filo

Anett | 09.07.2013

Stupido, tu si prečítaj toto: Copy: https://www.facebook.com/mesacnikDieta MUDr. Vladimir Petroci: "Tu je link na približne 560 vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú toxické nežiadúce účinky vakcín. Ak sa ideme pretekať v počte štúdií, tak práve sme dosiahli prvenstvo" http://desiree.rover.holoversity.eu/wp-content/uploads/2010/11/Vaccine-Reactions-in-Medical-Literature.pdf http://desiree.rover.holoversity.eu/wp-content/uploads/2010/11/Vaccine-Reactions-in-Medical-Literatu desiree.rover.holoversity.eu

Aj Ty evidentne patris k tym, ktorym Staci, co im povedia " odbornici" a bezmyslienkovito a bez vyhrad a preverovania informacii sa s tym stotoznia. Ja som si dala vacsiu namahu a informacie som si preverila. Tak som napr. Zistila, ze popredna odbornicka na ockovanie pani doc. Krištúfková tvrdí, ze thiomersal obsahuje metylortut a na stranke slobodavockovani.sk je info, ze thiomersal obsahuje etylortut...takze sakra - "laik" ma lepsie informacie ako " odbornik" !!! Dalsi priklad. Doc. Kristufkova ako dokaz, ze vakciny nesposobuju autizmus uviedla studiu Dr. Versträtena, o ktorej aj dobre informovany laik vie, ze bola preukazatelne sfalsovana na natlak vyrobcu a amer.ministerstva zdravotnictva a jej 1. Verzia hovorila o signifikantnej suvislosti medzi thiomersalom a autizmom a oneskorenym vyvojom reci, jej 2. Zmanipulovana verzia to uz poprela. Doc. Jesenak s dr. Urbancikovou zasa hovoria o tom ako je hlinik neskodny a zaroven vo svojich zdrojoch uvedu studiu L.Tomljenovic, ktora tvrdi presny opak a ktorej autori sa uz odmietaju ockovat vakcinami s hlinikom, rovnako tak svoje deti...spoluautor Prof. Shaw uz svoje 2. dieta po tomto vyskume nedal ockovat, boli zhrození odumieraním neuronov...A to je len par prikladov...rovnako tak prof. Dluholucky sa podpisal pod clanok, ktoreho nadpis znel cca" O umrtiach po ockovani sa hovori, ale nikto nikdy ziadne nevidel ", nad ktorym sa vynimalo logo GSK a napriek tomu, ze umrti po ockovani je zdokumentovanych mnozstvo, Precitaj si clanok nem. Patologov Zinka a kol. V casopise Vaccine o umrtiach deti po hexavakcine...
Detailnejsie ohl. niekt. Spominanych studii v diskusii tu: http://www.dieta.sk/index.php?page=1&type=news&id=11&method=main&art=3520&pg_discussion=1
http://www.dieta.sk/index.php?page=1&type=news&id=11&method=main&art=3516
Pozri si aj štúdiu Khan 2013 o tom ako sa neurotoxicky hliník z vakcín môže dostať do mozgu, pozri sa aj štúdiu: http://m.slobodavockovani.sk/news/autoimunita-jako-dusledek-nadmerne-stimulace-imunitniho-systemu/
Myslím, ze stačí zatiaľ, či?

Re:Re:pan Ing. Filo

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

S tým pánom profesorom sociálnej práce je to trochu problematické, pretože ak sa o sebe niekto domnieva, že je Pán Boh, že všade bol a všetko videl, tak potom všetko, čo je mimo jeho myšlienkový rámec, preňho nejestvuje, ba dokonca (v jeho hlave) to nejestvuje ani pre nikoho iného.

Alebo inak: Ak si niekto pred vážnymi nežiaducimi účinkami očkovania zatvára oči, tak je celkom pochopiteľné, že žiadne úmrtia po očkovaní nevidel. Nemohol, keď si pred nimi zatvára oči - to dá rozum.

Re:pan Ing. Filo

stara mama | 09.07.2013

stupido znamená v preklade HLÚPY, tak trefnéééé.

Re:Re:pan Ing. Filo

stara mama | 09.07.2013

to je odkaz pre Stupida.

Re:Re:pan Ing. Filo

Helena | 09.07.2013

Stupid (Hlúpy) - aj ja som sa dobre zasmiala.
Ale dnes ráno keď som počúvala rádio - bolo mi do plaču, keď hlásili niečo v tom zmysle, že keď vzniknú pandémie v Európe vakcíny budú viac dostupné. Mala som pred sebou video kde vedec vysvetľoval ako sa tieto pandémie vyrábajú. No comment
Je nás veľa a aj farmabiznis musí prekvitať.

Dr.Polakovič a spol.

S.Slovák | 09.07.2013

Ak "náhodou" toto pán advokát Polakovič bude čítať, tak toto je preňho: Pán advokát, myslím že Váš klient dostatočne oceňuje Vaše snahy brániť jeho dobré meno. Avšak - zamyslite sa, či prílišnou húževnatosťou, v konečnom dôsledku, ak by sa Vám (Vášmu klientovi) pán Fillo neospravedlnil, a riešili by ste spor súdnou cestou a dajme tomu že i úspešne (pre Vás vždy, veď zaplatené dostanete zrejme tak či tak),tak v dôsledku pán Fillo, ako pozorujem, nie je ten typ človeka, ktorý by sa s preňho negatívnym rozsudkom zmieril a som si istý, že by to hnal až na Najvyšší súd atď. Pán Fillo sa mi javí ako bojovník za spravodlivosť, má duch revolucionára.

Stojí Vám za to, takáto negatívna reklama, v konečnom dôsledku hlavne pre Vášho klienta? Ocení to Váš klient? Ukáže sa Vaša snaha ako múdry krok? Nech by bol rozsudok aj v prospech Vášho klienta, nič by to nezmenilo na negatívnej mienke časti občanov, ba čo viac, pričom aj tí občania ktorým problematika doteraz nie je známa, by sčasti mohli hodnotiť rozsudok (viď navyše povesť slovenského súdnictva) ako nespravodlivý (známe biblické Dávid vs.Goliáš) , a meno Vášho klienta by skutočne utrpelo a záležitosť by bola neustále pretriasaná v dennej tlači ak nie až na medzinárodnej úrovni... čo by na to povedal Váš klient?

Ak chcete skutočne hájiť záujmy Vášho klienta, poraďte mu, aby sa sám zasadzoval - a striasol tak zo seba podozrenia, ktoré nutne to takmer monopolné prepojenie-spolupráca súkromnej firmy a štátneho aparátu v oblasti očkovania u istej časti občanov vyvoláva, aj bez akýchkoľvek článkov, - teda, poraďte Vášmu klientovi aby sa sám zasadzoval o slobodu v očkovaní na Slovensku, tak ako to v iných demokratických, civilizovaných spoločnostiach býva a je.

Slovenská Republika predsa nie je rozvojová krajina so zanedbanou hygienou a hygienicky nevzdelaným obyvateľstvom, či i podvýživeným obyvateľstvom a neunosnymi bytovými a životnými podmienkami obyvateľov, nie sú tu (zatiaľ) hladomory ani občianske vojny, či iné vojnové konflikty, nehrozia živelné pohromy, máme v štáte sieť zdravotnej starostlivosti, máme snáď XX doktorov na XXX obyvateľov, nevyskytujú sa epidémie (na ich predchádzanie má štát k dispozícii a v zákone ukotvených množstvo iných účinných informačných, logistických aj hygienických a karanténnych opatrení) tak je namieste aby očkovacia politika (participuje na tejto politike Váš klient, či nie? To je otázka, ktorú si zodpovedajte sami) neboli vyberané podľa rovnakých kritérií a aplikované ako v práve spomenutých rozvojových, nevyspelých krajinách.

Som občan Slovenskej Republiky a nepáči sa mi politika povinného očkovania, do ktorej je minimálne nepriamo zainteresovaný i Váš klient, tým, že dané vakcíny, ktoré sú predmetom povinného očkovania , pochádzajú práve od Vášho klienta. (a čo je najpodstatnejšie v tejto problematike: občan je pod hrozbou exekutívy-hrozbou pokuty povinný sa mu podriadiť, pričom jeho nesúhlas ani vysvetlenie pohnútok - obáv z možných vážnych vedľajších účinkov nie je braný pri pokutovaní v zreteľ).

Súhlasí, alebo nesúhlasí Váš klient s takýmto postupom regionálnych úradov zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorý mnohí dotknutí rodičia vnímajú subjektívne ako postup krutý a nehumánny (bez ohľadu na existenciu pána Filla a jeho vyjadrení) ? Pre Vašu informáciu, ja ako čitateľ som predmetné vyjadrenie pána Fillu pochopil tak, že ho adresoval a poukazoval na praktiky štátneho aparátu-výkonnej moci-štátnych úradníkov Slovenskej Republiky, v žiadnom prípade nie súkromnej firmy, Vášho klienta.

Veď predsa Váš klient ani politickú moc v Slovenskej Republike nemá, ani nemal by mať, a ani sa o ňu nesnaží a ani by sa o ňu nemal snažiť, tak je to po správnosti, však? Veď keď toto každá súkromná obchodná firma dodržuje, je to v poriadku.

Re:Dr.Polakovič a spol.

Obyčajný človek | 09.07.2013

Ako je možné, že majú monopol? Kto to odklepol? A okrem toho, táto spoločnosť asi až tak moc čistá nebude. V roku 2012 zaplatila v USA pokutu 3 miliardy dolárov za nelegálnu reklamu na svoje produkty a za podplácanie lekárov!

Re:Dr.Polakovič a spol.

Anet | 09.07.2013

Btw. Dá sa vôbec ešte viac poškodiť "dobre" meno firmy s takýmito megaprusermi ?? Vid napr. http://m.aktuality.sk/clanok/200401/farmaceuticky-gigant-experimentoval-na-detoch-14-zomrelo-gigant-sa-brani-ze-za-to-nemoze/
Laboratóriám farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline v Argentíne udelil sudca Marcelo Aguinsky pokutu 400-tisíc pesos (cca 71-tisíc eur) po tom, čo dostal do rúk správu Národného úradu pre medicínu a výživu. Pri nezákonných pokusoch testovania vakcíny proti chrípke v rokoch 2007-2008 malo zomrieť 14 detí....
Očkovaní sa mali zúčastniť deti z chudobných rodín, ktorých rodičia boli negramotní a nerozumeli presne textu v 28-stranovom formulári, ktorý podpísali a dali tak súhlas. Navyše im mali byť za súhlas vyplatené peniaze.
Takze takéto praktiky ma firma, ktorá ma monopol aj na všetky Detske vakciny na SK...a ročný obrat ma 3x vyšší ako náš štátny rozpočet...a pozrite sa na tu smiešnu pokutu, ked vakcina rodičom zabila 14 detí !!!!!! Hnus!!!!!!!!

Re:Re:Dr.Polakovič a spol.

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Je to dosť blbé, že argentínsky súd ocenil život jedného očkovaním zabitého dieťaťa len na niečo málo cez 5.000,- €...

To si teda životy svojich detí moc nevážia... :-(

aplause

Richard | 09.07.2013

Bodaj by sa tato kauza dostala vyssie ako je alternativny casak a internet. Nech viac naroda pochopi a utovri si nazor. Prajem veľa zdaru a pevne nervy.

na Slovensku je to tak...

Peter | 09.07.2013

drzim palce pan Filo.ale bojim sa toho,ze aj ked mate pravdu,vyhraju oni,lebo zijeme v "pravnom state" co znamena,ze kto ma lepsieho pravnika a viac penazi,ma aj pravdu.takze pokial slovaci nepovstanu,nic sa nezmeni.a preto,nedajte sa.vidim,ze je stale viac takych ako vy a dufam,ze slovaci sa este zobudia.

FP

Katka | 09.07.2013

Hovorí sa, že za pravdu sa každý bije.... Tak na tom všetkom a hlavne ich spoluprácu s advokátom je vidno, že sa stavajú na zadné ako mačka a bránia sa niečomu, čo nechcú,aby sme vedeli....je veľa špinavostí, ktoré farmaceutické firmy na nás - pokusných králikoch testujú.... je nás väčšina, ktorým stačí, ak lekár povie, kúpte si toto, tak to urobia.... a na hlúposti a nevedomosti ľudí ryžujú takéto firmy.... pritom liek, či vakcína, môže mať ŽIADNE účinky, ale pohladkali sme psychiku človeka a on uveril a vopchal nám do vrecka bakšiš.... jeden autor Robin Cook napísal veľa kníh z tejto oblasti a v nich uvádza svinstvo, ktoré sa deje.... je isto aj liek na rakovinu, ale načo ho dať ľudom, to by nemali ryžu.....

prispevok do diskusie

Katus | 09.07.2013

Pan Fillo, robite mravenciu pracu, ked sa tym vsetkym snazite preluskat a davat nam informacie nejako dokopy...fandim Vam, ale zaroven len taka malicka rada ;) ...pozor na jesitnost, ked pisete...ak sa budete snazit mysliet pri pisani skor na ostatnych ako na svoju obhajobu (i ked teraz bol list adresovany priamo Vam), tak ani nejaki pravnici Vam neublizia...ale ako pisem, vazim si Vasu pracu a drzim palce i v tomto konkretnom pripade...

.... a poznanie Vás bude sprevádzať na ceste k úplnej pravde

Eduard Silný | 09.07.2013

...toto je o rakovine, no očkovanie nie je ďaleko od tých istých praktik a móresov.

http://www.czechfreepress.cz/zdravi/sokujici-pravda-o-rakovine.html

Marian, drzime palce!

MartinBA | 09.07.2013

Marian, napisal si im bravurnu odpoved. Neodskriepitelne dokazane vsetky tvrdenia. Prisla doba, kedy im uz stupas na otlaky a tak musis byt velmi opatrny. Su to hyeny, co za peniaze urobia vsetko. Drzime palce!

drzime palce pan Fillo, ste nas hlas ... hlas pravdy

Pea | 09.07.2013

su to ale bastardi... prichadzaju o peniaze tak sa brania...prirodzene...

GRATULUJEM!!!

Silvia | 09.07.2013

Perfektneeee tlieskam!!! :)

pozn.

jitka | 09.07.2013

Mj. mě i zaujalo, jak právnící v dopisu citují doslova jen to, co se jim hodí, čímž poněkud zkreslují pro toho, kdo nečetl originál...

Zdravím z Čech a držím pěsti.

s GSK sme skončili

Janka | 09.07.2013

Od farma firiem som za posledný rok kúpila iba nutné zlo, vsadila som na prírodu a oplatilo sa. S GSK moja rodina skončila, samozrejme za poškodenie nášho dieťaťa sa odplácame: každého informujeme o poškodzovaní detí očkovaním a darí sa nám. Ľudia sa zobúdzajú, ďakujeme pán Ing. Fillo, vždy budeme na Vašej strane. Držte sa. Obdivujem Vašu odvahu, silu a argumentáciu.

Senior

Helena | 09.07.2013

http://www.voxvictims.com/2012/05/05/ako-spolu-suvisi-autizmus-neurologicke-poruchy-vakciny-gmo-msg-a-aspartam/

p.Filo

nika | 09.07.2013

p. Filo, a čo hovorí na túto kauzu Eliot Rostas?
PS: Nedajte sa zastrašiť.

Re:p.Filo

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Nedarí sa mi dovolať sa mu.

Revoluciu nemozno viest v rukavickach

Eugen Onegin | 09.07.2013

...kym nepotecie krv, a to nie krv policajtov, ktori su len psi, ale krv svin, ovce mat sviezu pastvu nebudu. A prve svine na rane su...

Pan Fillo preposielam Vam linky, ktore sa danou temou zaoberaju:
http://www.slobodavockovani.sk/
http://rizikaockovania.sk/


Treba si ale precitat aj proockovacie stranky, nech ma clovek pohlad z oboch stran
http://www.sprievodcaockovanim.sk/caste-otazky-o-ockovani/

tuto stranku ale platia vyrobcovia vakcin, tak o nezaujatosti sa asi da tazko hovorit.

Gratulujem p Ing.Fillo

MartinNR | 09.07.2013

Kiez by kazdy jeden z nas mal takeho ducha odvahy a pravdy a nebal sa ist do ulic a jednohlasne a spolocne dat zbohom celej vladnej garniture a uz nikdy ich nepustit do parlamentu! Pravda aj tak zvitazi !

mám za to

mycleo | 09.07.2013

... ale keĎže použili formulku mám za to, tak vlastne nikoho ani oni neobvinili, čo teda znamená, že si len myslia, že autor porušil zákon ale na druhej strane, by potom ani nemali trvať na ospravedlnení, pretože tým vyjadrujú, že sú presvedčení o tom, že autor ich poškodil na právach....... chcelo by to dobrého právnika, :)

môj názor

mycleo | 09.07.2013

no, im vadí hlavne to, že ich autor menoval ( o tom hovorí § 19 b ods. 2) to by mohlo byť oprávnené, ale poškodzovanie dobrého mena sa tam asi neudialo.... podľa môjho názoru, laického :)))

krivé obvinenie

mycleo | 09.07.2013

podľa môjho laického názoru, list, ktorý autor článku dostal spĺňa skutkovú podstatu krivého obvinenia, nakoľko všetky tvrdenia uvedené v predmetnom článku sú preukázateľné a voľne dostupné...

Nepomylili si Ta s niekym iným?

Anett | 08.07.2013

Marián, nepomylili si Ta s niekym iným ? Veď pod texty napísané GSK sa zvyknú "podpisovať " iní ľudia... :)

Chyba je v systeme.

Pablo | 08.07.2013

Uz velakrat som premyslal,ako tento system nazvat v ktorom zijeme. Za poslednu dobu som sa dopracoval ku tomuto nazvu-koministickokorporativnyfasizmus.
Velka vdaka pan Fillo.

Skvele pan Fillo

Držmespolu | 08.07.2013

Ked bude treba prispejem na sudny spor. Som odoberatelom Zem a Vek. Sme s vami!

ochrana dobrého mena

Simona | 08.07.2013

Pán Ing. Fillo, predmetný list advokátskej kancelárie som si prečítala dvakrát a celý je vystavaný okolo ochrany dobrého mena spoločnosti. Podnikám už 16 rokov a ak by sa niekto takýmto spôsobom pustil verejne do mojej firmy, budem sa tiež brániť. List nie je agresívny ani zlomyseľný. Poviem Vám k tomu niečo. Pravdu môžete druhému človeku ponúknuť ako kabát, do ktorého sa ten druhý môže obliecť, alebo mu tú pravdu obúchate o hlavu. Vždy si treba premyslieť, čo chcete dosiahnuť.

...GSK EMBARGO.....

Lulik | 08.07.2013

Viete co? Esteze nase deti neockuju nasilim. Ja po vzhliadnuti toho shitu, co poslali Marianovi, som voci GSK uvalila nakupne embargo.
Okrem toho ze im nedam zarobit na nejakej nakazenej vakcine ktora moze zmrzacit moje dieta, tak ani nic ine.

Marian, fandim ti :) Ja bojujem z ludskou demenciou tiez kazdy den, ale nie az tak ako ty :)

Re:...GSK EMBARGO.....

Lulik | 08.07.2013

a mi to pripada ako koniec "slobody prejavu" :)

Pán Fillo

Zdenka | 08.07.2013

Pán Ing. Fillo, v predchádzajúcich príspevkoch je všetko povedané, ja iba dodám, vďaka Bohu, že Ste.

to sa dalo cakat

Rasto | 08.07.2013

Myslim ze tato reakcia sa dala cakat, nabuduce odporucam trosku rozmyslat kym nieco napisete. najrozumnejsie sa bude ospravedlnit a ak Vam bude niekto radit nieco ine som zvedavy ci za Vas bude ochotny zaplatit aj sudne trovy.

Re:to sa dalo cakat

Helena | 08.07.2013

Ja sa bojím o pána Ing. Filla. Bohužiaľ tieto obrovské firmy, nadnárodné spoločnosti, banky skoro vždy vyhrajú súdne spory. Napr. aj firma Siemens (aké podvody robila a vždy vyhrala). Zákon už dávno neplatí.
Ale dúfajme, že všetko dobre dopadne.

Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

pani Helena...staci sa pozriet na internet a zistite ze oni aj tie spory prehravaju...ale tu ide jednoznacne o ochranu dobreho mena...keby to bola moja firma tak sa sudim o financnu nahradu a ak ma p. Fillo len trochu rozumu tak sa slusne ospravedlni a nevypisuje svoje interpretacii vykladu fasizmu pravnej kancelarii.

Re:Re:Re:to sa dalo cakat

čo za dobré meno? | 09.07.2013

čítali ste ten dôverný dokument GSK určený úradníkom ?? na stránke slobodavockovani.sk si vyhladajte........aha o ochranu dobrého mena sa dá súdiť a vyhrať ak ide o GSK, ale deti zmrzačené a zabité vakcínou od GSK..........psssssssss.....lebo ide o ochranu dobrého mena

ferko

Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

rasto | 09.07.2013

Ferko...co je doverne na dokumente ktory je pristupny uradom a v celej EU plati slobodny pristup k informaciam? ale kludne sa nechajte dalej balamutit konspiracnymi teoriami....alebo si skor precitajte ako antivakcinacna lobby manipuluje so statistikami http://www.zdravoveda.eu/ebm/vakciny-nas-nezachranili-alebo-vakciny-nefunguju-intelektualna-neuprimnost-vo-svojej-nahote/

Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Ten dokument BOL dôverný, kým ho niekto z belgického regulačného úradu neposunul aktivistom za slobodu v očkovaní (v Belgicku totiž majú AŽ jedno povinné očkovanie: detskú obrnu).

A Vy sa kľudne nechajte balamutiť trápnym článkom na Zdravovede, ku ktorému som už pred pár dňami napísal a zverejnil tento komentár:

Je pravda, že tie grafy Dr. Obomsawina nie sú práve najšťastnejšie (vybral si len jeden údaj z 10-ročného obdobia a ten použil, takže mu vyšli oveľa hladšie grafy než by mali), ale celé to nemení nič na fakte, že úmrtnosť na sledované prenosné ochorenia klesala výrazne už pred začiatkom plošného očkovania proti nim. A to vlastne autor článku ani nedokázal nijak spochybniť. Naopak - potvrdzuje to.

No a teraz sa sami seba opýtajme, či je dôležitejšie neochorieť na osýpky (zvlášť, keď ich prekonanie má preukázateľný ochranný faktor proti rakovine v neskoršom živote), alebo nezomrieť na osýpky? Ja som si zvolil to druhé a preto sa domnievam, že je naozaj správne sledovať úmrtnosť (mortalitu), nie chorobnosť (incidenciu). Lenže autor článku je demagóg na kvadrát, pretože si vybral porovnanie úmrtnosti a chorobnosti u osýpok, tzn. u (kedysi) bežnej detskej choroby. U bežných detských chorôb (osýpky, príušnice, ružienka, čierny kašeľ, ovčie kiahne) je známe, že ich pred začiatkom očkovania prekonali takmer všetci, takže sa u nich vytvárala tzv. prirodzená kolektívna imunita. S pribúdajúcimi rokmi sa menil len priemerný výskyt komplikácií a úmrtí na dané choroby (znižoval sa).

Úplne inak to však je u ochorení na tetanus či záškrt, u ktorých sa pred začiatkom očkovania znižovala nielen úmrtnosť, ale aj chorobnosť! To ale autor článku (keďže je demagóg na kvadrát) už nepriznal.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

Ja som si zvolil to druhé a preto sa domnievam, že je naozaj správne sledovať úmrtnosť (mortalitu), nie chorobnosť (incidenciu).
..... pan Fillo pri vsetkej ucte , nemate ani zakladne lekarske znalosti, nie to este z oblasti lekarskeho vyskumu takze ma naozaj nezaujima co vy zvolite.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

A mňa naozaj nezaujíma, že to Vás nezaujíma.

Dovolím si povedať, že pre človeka aspoň trochu pri zmysloch je dôležitejšie nezomrieť než neochorieť, ale Vy to očividne vidíte inak, všakže?

Ešte trápnejší osobný útok bez štipky vecnosti, overiteľných faktov a jasnej logiky sa nenájde?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

pan Fillo...udivuje ma vase hodnotenie "pravdy" ...ak napisem ze nemate lekarske vzdelanie co je ocividna a nepopieratelna pravda tak to beriete ako "trapny osobny utok" ...ak vy prirovnate GSK k fasistom tak to je "normalne a pravdive" .... toto je pripad pre psychologa :)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Anett | 09.07.2013

Rasťo, aj Vy by ste si mal prečítať moj príspevok urceny pre "Stupida", ako je vidieť podľa informácií od našich vzdelaných vystudovanych doc. MUDr., akí sú v skutočnosti "odborníci"...napr.docentka Kristufkova ako odbornicka na ockovanie nevie základne veci, co si uz aj kazdy dobre informovaný laik všimne!!! Ona totiž na stránke ockovanieinfo.sk píše, ze thiomersal obsahuje metylortut. Ing. Fillo na tejto stránke uvádza, ze etylortut. Podľa Vašej logiky by mala mat pravdu len medicinsky vzdelana odbornícka na ockovanie a názor inžiniera by Mal byt len nejaký "blud" pre fandov, nie ?? ....a vid ďalšie príklady...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

Anett vase vnimanie ockovania sa zuzilo na etylortut a metylortut. btw. naozaj Thiomersal obsahuje etyl ortut ktory sa metabolizuje ovela rychlejsie ako metylortut. ak sa ale bojite ortute dufam ze nejete ryby http://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=83
jeden steak z tuniaka a mate v sebe viac ortute ako z ockovania :)

Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

ferko | 09.07.2013

Rasto neblafuj. Keďže sa ten dôverný dokument GSK určený úradom/níkom o "bezpečnosti vakcíny Infanrix Hexa" akosi nedopatrením vyšmykol z utajenia vďaka človeku/ľuďom s chrbtovou kosťou, a stal sa prístupným aj nám bežným ĺuďom, bežným čitateľom, bežným pokusným králikom...je prístupný pediatrom, tebe aj nám bežným králikom a čitateĺom.
To že je ten dôverný dokument GSK už prístupný úradom a v celej EU si myslíš že ich (tých, ktorí nám vybavili povinnú vakcináciu vakcinou Infanrix Hexa od GSK) to zbavuje zodpovednosti za zmračenie a zabitie vakcínou od GSK ???

Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Takže ak tomu dobre rozumiem, keby GSK bola Vaša firma, tak sa súdite o finančnú náhradu a žiadate po mne, aby som podpísal ospravedlnenie, ktoré jednoznačne nie je pravdivé?

Hovorí Vám niečo pojem "mať chrbtovú kosť"?

Za čo sa mám ospravedlniť? Za to, že súčasný stav nie je rovný fašizmu, ale vlastne je ešte horší než fašizmus (ako som dodatotčne na podnet JUDr. Polakoviča zistil)? To ale vlastne znamená, že som GSK (nechtiac) prilepšil a ukázal ho v lepšom svetle, než som mal. Mal som napísať, že toto, čo tu je je horšie než fašizmus.

Mám sa teda ospravedlniť GSK za to, že som ich ukázal v lepšom svetle, než by zodpovedalo skutočnému stavu veci?

Re:Re:Re:to sa dalo cakat

J.N. | 09.07.2013

Myslím, že Rasťo má na 99 percent pravdu. Treba sa ospravedlniť za slovné spojenie s mussoliniho fašizmom.

Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

OK. To bolo neprimerané, pretože v skutočnosti to je horšie, než Mussoliniho ideál fašizmu.

V článku to podrobne rozoberám, že prečo.

Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

J.N. | 09.07.2013

Prípadná žaloba ako správne Rasťo píše by bola o dobrú povesť, ktorú firma požíva a nie o dokazovanie či śituácia je horšia alebo nie je horšia ako fašizmus. Každá firma alebo osoba má právo dožadovať sa neoprávneného zásahu kde správanie sa a firemná politika sa prirovnáva k fašizmu. Bez ohľadu na to, či sa naozaj tak chová alebo nie (pozor-subjektívny pohľad), hlavne ak doteraz nebola za to odsúdená ani sankcionovaná ani inak prejednávaná. To by ste osobitnú žalobu museli dať potom Vy, a dokazovať (vedecky, prostredníctvom znalcov) v čom je to horšie. Sám ste uviedol, že všetky postupy ktoré firma robí v spolupráci so štátom sú legálne. Je mi to ozaj ľúto, odporúčam Vám ospravedlniť sa za danie do kontextu s fašizmom. Určite nájdete spôsob ako to sformulovať, aby ste nemali pocit že strácate chrbtovú kosť.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

pan Fillo .. Vam je zbytocne radit , neospravedlnte sa. aspon si na sudnom procese uvedomite ze nezmyselnosti mozno platia pre fandov vasej stranky a nie na sude.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Nuž, keď Vám nerobí žiaden problém podpísať očividne nepravdivé vyhlásenie (keďže to ste vlastne radil), tak to o Vás mnohé vypovedá. Dá sa povedať, že je to Vaša veľavravná vizitka.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 10.07.2013

povazujete Vase subjektivne videnie pravdy za "normu" ...myslim si ,ze sudca Vse ego uvedie do reality. Uz vidim ako tu budete o pol roka vyplakavat ako GSK zmanipulovala nase sudnictvo :)

nekupovať hlavne vakcíny

mudrc | 08.07.2013

Vďaka vakcínam im obchod vynáša, najskôr nás cez vakcíny nakazia všetkými možnými výrusmy a otrávia jedmi obsiahnutými vo vakcínach a potom nás celý život vyciciavajú a miesto liečenia chorôb, len odstraňujú príznaky. Aj tak sa človek vačšinou vylieči sám. Odvádzame štvrtimu platu týmto darmožáčom! Ja s tým nesúhlasím!

otazka pre vsetkych

hladajuci otec | 08.07.2013

kedze este stale riesim postup RUVZ TT ktory nam rodicom udelil pokutu za priestupok (odmietnutie ockovania), a pritom porusil viacero zakonov SR, tak ma po precitani tohto listu od pravnickej fimy Polakovic a partneri na padla uzasna myslienka: poziadat tuto pravnicku firmu o pravnu pomoc a zastupovanie pred sudom v spore s RUVZ TT. co myslite, je to dobry napad?:)

Re:otazka pre vsetkych

stara mama | 08.07.2013

Vynikajúci nápad, chcela by som vidieť, ako by sa krútili, keby prišlo na vec ale zas.....keď náhodou budete musieť zaplatiť štátu VÝPALNÉ ZA NEOČKOVANIE, tak Vám veľa peňazí na právnikov fy. Polakovic na rozdiel od GSK nezostane....,

Re:otazka pre vsetkych

Lulik | 08.07.2013

To by bolo super :)))

Re:otazka pre vsetkych

J.N. | 09.07.2013

myslím si, že by Vás pán hĺadajúci otec odradila odmena, ktorú by právnická firma Polakovic a partneri od Vás za zastupovanie požadovala :) :) :) :) Myslím, že to nie je teda dobrý nápad.Myslím si, že klienta GSK môže pánovi Polakovičovi každý advokát len závidieť :)

Trafená hus GSK zagágala !!!

stara mama | 08.07.2013

Toto je jediné a prvé, čo ma napadlo hneď, keď som si toto prečítala hehe, dobre ich to trafilo, až tak, že sa ozvali, týmto dávajú najavo, že sa im stúpa na päty a že sa im to nepáči, tak treba nahnať strachu.... a dobre vedia, že toto všetko je čistá PRAVDA a nemôže za to p. Fillo ale úplne niekto iný...a s tým plne súhlasím. Ak by už NIKTO nemal právo vyjadriť svoj názor na to, čo sa tu robí, tak potom je to naozaj HORŠIE ako za Mussoliniho a dokázalo by sa , že je to naozaj TAK !!!
Držím palce p. Fillo, budeme sledovať, ako sa to bude vyvíjať...,

podpora

Juraj | 08.07.2013

klobúk dole pán Fillo, držíme Vám palec a ak by ste šli do hromadnej žaloby, môžete s nami počítať.
budeme sledovať ako to pôjde...

Re:podpora

IP | 08.07.2013

navrhuje tiež hromadnú bitku, aby sa skontaktovali nasraní otcovia a spravili defenestráciu

Ze aki srandisti

Norwayka | 08.07.2013

Dost, co otvaras Pandorinu skrinku ohladom ockovacich praktik na Slovensku, este otvoris aj problematiku slobody slova a cenzury, tstststs, na Sibir s tebou :-D

Tym navrhnutym nimi napisanym ospravedlnenim nam ukazali svoje praktiky svojej cinnosti. To takto si napisu aj 'vyskum', ktory len niekto podpise a je vybavene?

Inak dakujem za prijemne pobavenie na vecer. Ze pokazit dobre meno...

korporativny fasiszmus

Brano | 08.07.2013

Toucheee p Filo, dakujem :)

Tip

Lucie | 08.07.2013

Pane Filo, napsal jste to skvěle. Moc držím pěsti. Pokud se nenajde nikdo v SR, zkuste český Ekologický právní servis, jsou to úžasní lidi a v ČR už si úspěšně troufli i na stát.. http://www.eps.cz/

Dôkaz o tom,

J.N. | 08.07.2013

že štát vo vyhláške splnomocňuje súkromnú firmu aby rozhodovala je napríklad ukotvený vo Vyhláške585/2008 Z.z. § 13 ods. 1) citujem: (1) Očkovanie osôb vykonáva lekár na základe preskripčného obmedzenia alebo ním poverená sestra
po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej
osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých
kontraindikácií očkovania PODĽA PÍSOMNEJ INFORMÁCIE
pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických
vlastností lieku," koniec cit. (Čo je teda príbalový leták výrobcu, moja pozn.) a § 14 ods.1 citujem: "Pri kontrole očkovania sleduje regionálny úrad" písm. g) citujem: "dodržiavanie indikácií a kontraindikácií schválených pri registrácii očkovacej látky" koniec cit. (Rovnako sa jedná o príbalový leták)

Z uvedeného vyplýva, že súkromná firma určuje, čo je relevantná indikácia a čo je relevantná kontraindikácia, pričom rozhodujúci je text oficiálneho príbalového letáku, ktorého autorom je taktiež súkromná farmafirma. Za zmienku stojí fakt vyplývajúci z príbalového letáku, že súkromná farmafirma sa nepriamo podieľa na nútenom očkovaní tým, že v príbalovom letáku neuvádza ako kontraindikáciu na nepodanie vakcíny NESÚHLAS PACIENTA, ak by tomu tak bolo, muselo by byť v letáku uvedené: nepodávať v prípade nesúhlasu pacienta. Stojí za zváženie, že firma ktorá je autorom takéhoto letáku, pričom si je vedomá že právny stav na SK je "povinné" očkovanie, sa na nútení pacientov očkovať ńepriamo podieľa, práve jasným definovaním kontraindikácii, kde nesúhlas pacienta ako kontraindikácia nie je uvedený. Je to všetko môj názor,vyvodený logicky, dúfam, že som sa súkromnej firmy nijako nedotkol. Ak áno, poprosím súkromnú firmu aby teda nedorozumenie napravila a do svojich príbalových letákov doplnila informáciu: NEPODÁVAŤ V PRÍPADE NESÚHLASU PACIENTA.

Re:Dôkaz o tom,

stara mama | 08.07.2013

máloktorý človek to takto pekne do detailov logicky rozoberie, takpovediac, že väčšina to vôbec nerieši a ani netuší , čím vlastne nevedomky toto všetko podporujú a robia vodu na mlyn tým, čo takýto stav vyhovuje, v tom to prípade GSK

nic sa neboj

chuck norris | 08.07.2013

ked bude velmi zle, skocim sem jednou nohou narobit poriadky

bieli zmrdi

irena | 08.07.2013

Toto video si dobre pozrite. Toto sú tí ktorí nás liečia http://www.mojevideo.sk/video/198ed/chudobni_zmrdi_v_bielych_plastoch.html

Toto sú lekári ktorým vraj ide o naše zdravie.

Moja rodina od firmy GSK už šesť rokov nič nekúpi a ani si nedá predpísať, nikdy v živote.

neboj sa

irena | 08.07.2013

Toto je nekonkrétne obvinenie ba dokonca vyhrážka ktorá poriadne smrdí STRACHOM o veľké zisky.
Týmto vyzývam celú slevenskú verejnosť aby si prestali kupovať AKÉKOĽVEK VÝROBKY od tejto firmy a tým prejavili solidaritu Marianovi a hnus nad vyhrážkami tejto firmy GSK.
Nemáš štipku hanby ty akýsi právnik
Ďalej vás ľudia vyzývam aby ste nenavštevovali lekárov ktorí sú na výplatnej listine tejto pochybnej firmy ktorá si dovoľuje psychickým nátlakom vynucovať a presadzovať sa na trhu a hrabať nekontrolované zisky na úkor zdravia našich detí.
Prosím vás ľudia zverejňujte tento výhražný dopis GSK nech sa to dozvie každý aké zlo je páchané a bezprávie so slušnými ľuďmi a ich deťmi na slovensku. Zdieľajte všade.

Whole new level

Ved | 08.07.2013

Gratulujem k povýšeniu p. Fillo :-)

podpora

melo | 08.07.2013

je to ako boj s veternymi mlynmi.ale zrejme ste zatali do ziveho ked ich to tak rozzurilo.drzim palce a tesim sa na dalsie cisla ZEM A VEK

odpoved

bralenka | 08.07.2013

Pán Filo, tlieskam a vzdávam úctu. Obdivuhodne bojujete s hlúposťou, pýchou a nadutosťou tejto spoločnosti, ktorá je ochotná ísť proti občanom, proti zdraviu národa s klamlivou maskou akože za naše zdravie, pre naplnenie vlastných vreciek. Teta onkologickej iba 1-ročnej obete očkovania.

Senior

Helena | 08.07.2013

Nemám slov. Držte sa pán Ing. Fillo.

právnici, ozvite sa, prosím

Ing. Marián FILLO | 08.07.2013

Budem vďačný všetkým právnikom, čo sa na to mrknú a napíšu buď sem alebo na sloboda.v.ockovani@gmail.com svoje právnické postrehy.

Záznamy: 1 - 86 zo 86

 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 - Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |