Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Vladimir Jakunin - Globalizácia a kapitalizmus - 1 - chelemendik.sk

 

Vladimir Jakunin - Globalizácia a kapitalizmus - 1

2022-01-21  (20:46)

 - Vladimir Jakunin  - Globalizácia a kapitalizmus - 1

20.8.2015

Vladimir Jakunin 
 

Vladimir Ivanovič Jakunin – prezident Ruských železníc, prezident Svetového verejného fóra Dialóg civilizácií, predseda správnej rady Nadácie svätého Ondreja a Centra národnej slávy 


Dve podstaty globalizácie 
 

Najprv si  spomeňme na bežný zmysel slova globalizácia. Pochádza z latinského  slova globus (guľa, zemeguľa). Globalizácia je proces, prebiehajúci od skorých štádií rozvoja civilizácie. Výmena produktov kultúry  (návykov a technických prostriedkov, rastlín a živočíchov) vytvorila ľudstvo.

Prevláda názor, že ako prvý zaviedol do literatúry slovo globalizácia Karol Marx. Na základe univerzalizmu osvietenstva, Marx vyvinul utópiu vzniku globálneho systému kapitalizmu pod  záštitou Západu, а  následne prostredníctvom proletárskej revolúcie  – tiež pod záštitou Západu, – premeny ľudstva n jednotnú globálnu občiansku  spoločnosť bez štátu  (komunizmus). Táto utópia sa neuskutočnila, ruská revolúcia sa vybrala po ceste budovania socializmu v jednej konkrétnej krajine aj napriek opozícii ortodoxných marxistov.

Proces globalizácie ako typ procesu, týkajúci sa celého ľudstva a vytvárajúci jednotný komunikačný priestor, sa zrodil dlho pred formovaním modernej civilizácie Západu. Nebude zveličením tvrdenie o tom, že prvou v dejinách globalizačnou  vlnou bola neolitická revolúcia. Vzniknúc jedného dňa v istom lokálnom etnickom ohnisku, výrobný typ hospodárenia (poľnohospodárstvo a chovateľstvo) sa s ohromujúcou  rýchlosťou rozšíril po  celom svete. Globalizačným spôsobom sa taktiež realizoval prechod od doby kamennej k dobe medi a železa. 

Súčasné globalizačné vlny determinovali planetárne rozšírenie nových technologických výdobytkov, nových technológií. Počítač, internet, mobil – všetky tieto nedávne vynálezy sa dnes už stali pevnou súčasťou života človeka v rôznych kútoch planéty. Vďaka globalizácii boli  nastolené  štandardy životnej úrovne (a nielen materiálne). Na ich základe boli vypracované normy pre ochranu ľudskej dôstojnosti.  Človek, vďaka moderným komunikačným technológiám a modernej doprave získal široké možnosti prístupu k pokladom svetovej kultúry. 

Najčastejšie sa hovorí o globalizácii ako o novom type svetového  zriadenia, ktoré odstraňuje bariéry, brániaci pohybu prúdov vecí, peňazí, myšlienok a sociálnych foriem. Globalizácia mení životný štýl približne tretiny ľudstva. Táto  tretina je prepojená internetom. Obrovské sumy peňazí sa bleskovo presúvajú po svete, podporujúc výrobu, obchod a spotrebu. Stovky miliónov mladých a rovnako vzdelaných ľudí sedia pred obrazovkami a hrajú sa hry online – je to ich vášeň. Ďalšie stovky miliónov žijú so sluchátkami v ušiach, pohltení hudbou. Globalizácia im dala pôžitky,  takmer porovnateľné  s drogami, ale prípustné spoločnosťou.  Na Zemi  vznikli virtuálne globálne národy,  vytvorené spoločnými hodnotami a výdobytkami, spoločnými symbolmi a snami. 

To nemožno zanedbať. S týmito „národmi“ sa dá komunikovať iba v dialógu, opatrne prezentujúc obavy a snahy obidvoch strán. Ľudia, ktorých život naučil pristupovať k realite racionálne, porozmýšľajú o tej cene, ktorú budú musieť platiť za tento sladký život, – a nájdu slová ako to vysvetliť priateľom.

Do všeobecného používania sa pojem globalizácia dostalo podľa všetkého vďaka Margaret Tatcherovej. Príznačné je aký zmysel vkladala „železná lady“ do tohto pojmu. Už opustiac veľkú politiku, poskytla podrobné vysvetlenie toho. Tatcherová uviedla, že nesúhlasí s tými, ktorí si myslia, že štátu prišiel koniec. Inštitút štátu, podľa jej mienky, musí byť zachovaný, ale v podobe štátu určitého typu,  zodpovedajúceho západným predstavám o  demokracii.  Pokiaľ ide o svetové globalizačné zriadenie, o tom sa Tatcherová vyjadrila nasledovne: „V skutočnosti západný model slobody je reálny a univerzálny  a jeho variácie sú podmienené iba kultúrnymi a ďalšími zvláštnosťami.  <…> Z týchto úvah vyplývajú isté závery, týkajúce sa medzinárodnej politiky. Iba Amerika má morálne právo a taktiež materiálny základ, ktorý jej umožňuje zaujať miesto svetového lídra. Osud Ameriky je neoddeliteľne spätý s hájením hodnôt slobody v globálnom merítku. Najbližší spojenci Ameriky, obzvlášť spojenci z anglicky hovoriaceho  sveta, musia vnímať misiu Ameriky ako základ pre vypracovanie svojej vlastnej misie. <…> Či sa vám to páči alebo nie, ale v studenej vojne zvíťazil Západ. A predsa len hlavným víťazom sú Spojené štáty. Iba Amerika disponuje všetkým nevyhnutným, aby sa postavila v súlade so svojim historickým a filozofickým predurčením za vec zápasu o slobodu a ja to schvaľujem.“ Všetko je definované celkom presne: globalizácia – to je hegemónia Spojených štátov Amerických, ktoré zvíťazili vo vojne.  

Pravdaže, samotná kategória globalizácie je relatívne nedávneho pôvodu. Ale globalizačná prax má dávnu históriu. 

Oddávna sa na základe rôznych civilizačných spoločných znakov generovali koncepty vytvorenia svetového impéria. Alexander Veľký, Augustus, Džingischán, Tamerlane – a môžeme pokračovať ďalej. Svetové impérium predpokladalo, po prvé, globálnu nadvládu, po druhé, globálne zbavenie suverenity podrobených. Na to, aby bola nastolená  nadvláda jedného suveréna, bolo treba zbaviť suverenity všetkých ostatných.

Takto, v globalizačnej praxi už od staroveku sa dá  nájsť dve neoprávnene zamieňané  zložky. Prvá zložka je komunikačná, týkajúca sa vedecko-technického pokroku, ktorý objektívne rozširuje rýchlosť a priestor komunikácie, prekonáva izoláciu jednotlivých spoločenstiev. Druhou zložkou globalizácie je ideologický projekt.

V čom teda spočíva podstata globalizácie ako ideologického projektu? Známy americký mysliteľ  Noam Chomsky poskytuje nasledovnú definíciu tohto javu: „Globalizácia – to je výsledok pôsobenia vplyvných štátov, obzvlášť USA, ktorí strkajú obchodné a iné dohody do hrdla národov sveta, aby korporácie a boháči mohli ľahšie panovať nad ekonomikou tých najrôznejších krajín, nemajúc pred ich obyvateľstvom žiadne záväzky.“

Za „vojnu nového typu“ označil globalizáciu známy ruský mysliteľ Alexandr Zinovjev. Ako subjekt tejto vojny podľa Zinovjeva nevystupuje ani Západ alebo Amerika, ale akási nadnárodná superspoločnosť.  Práve ona porazila v studenej vojne ZSSR a teraz potláča enklávy národnej suverenity, ktoré ešte zostali  na svete. 

My pre označenie tejto superspoločnosti používame pojmy „nová politická trieda“, „svetová finančná oligarchia“ a podobne. 

Svetové impéria minulosti sa budovali spravidla s pomocou vojenskej sily. Ale vojenská sila – to je iba prostriedok. Popri nej môžu byť použité aj iné prostriedky. Ale ani vojny ako klasický nástroj globalizácie nemiznú. 

Začínajúc od obdobia napoleonovských kampaní v dôsledku každej rozsiahlej vojny boli posilňované pozície svetovej oligarchie. Pritom počet národných štátov, ktoré disponovali reálnou suverenitou klesal. Mierový pakt, uzatváraný na konci každej vojny predstavuje bod dočasnej zastávky na ceste k systému globálneho dominovania. 

Akýkoľvek z takýchto paktov môže byť obvinený z nespravodlivosti, z vnútorných protirečení, ktoré obsahuje. Ale, ako je známe, aj zlý mier je lepší ako dobrá hádka. 

Kladenie dôrazu na rozpory a nespravodlivosti znamená prakticky revíziu systému, postaveného na uznaní legitimity uzavretého paktu. A v prípade, že pakt o mieri je nelegitímny, to znamená novú vojnu. To, ako historická revízia výsledkov Prvej svetovej vojny priviedla  k novej svetovej vojne je dobre známe. Dnes sa podnikajú pokusy o revíziu výsledkov Druhej svetovej vojny, Jaltsko-Postupimského systému.  Skutočnosť, že to môže viesť k novej svetovej vojny je očividná. Autori  revízie dejín sú takto zároveň aktérmi rozpútavania novej vojny.

Ale tu je reč nie celkovo o globálnych procesoch v ľudstve, ale o zvláštnom programe  – pokuse vytvorenia Nového svetového poriadku. Je sprevádzaný mytológiou, ktorá  slúži ako ideologické krytie. Bez akéhokoľvek Nového svetového poriadku ľudia vedeli veľmi rýchlo si medzi sebou vymieňať svoje výdobytky. 

Napríklad,  pod nátlakom svetových médií si mnohí zvykli považovať globalizáciu za „objektívny“ proces, ktorý sa nedá ovplyvniť. Pozoruhodná sila sugescie.  Reč predsa nie je o živelnom jave, ale o sociálnom procese, ktorý má  svojich ideológov, organizátorov, stúpencov.

Je treba podotknúť, že Veľká vlastenecká vojna na čas podkopala utópiu svetovej nadvlády na základe národného socializmu – vytvorenia socializmu v krajinách Západu s premenou „zaostalých národov“ na vonkajší proletariát. Vytvorenie sovietskeho bloku, dosiahnutie ZSSR vojenskej parity so Západom zamrazili globálne projekty svetovej nadvlády. Rovnováha íl stabilizovala svetové zriadenie, ktoré sa sformovalo po Druhej svetovej vojne – hoci aj vo formáte studenej vojny. 

Vypracovanie programu novej globalizácie sa presunulo do akademickej sféry (napríklad, v rámci Rímskeho klubu)  a bolo zamaskované. Otvorene tento program bol prezentovaný počas rokov perestrojky v ZSSR  v roku 1992  jeho koncepcia bola sformulovaná v knihách. 

Základom programu sa stala doktrína neoliberalizmu – fundamentalistického učenia 20. storočia, ktoré ďaleko sa vzdialilo od myšlienok klasického liberalizmu. Toto učenie v princípe vylučuje pojem krajiny, územia a  hraníc.  Kulturológ Leonid Ionin píše: „Orientuje sa na abstraktné ľudské individuum ako na nosiča určitých práv a slobôd; štát je produktom dohody abstraktných individuí a jeho konkrétne telo  (územie) má náhodný charakter. Preto liberálna expanzia nemá hranice, pretože potenciál univerzalizácie je bezhraničný. Logicky je ukončená, keď abstrahované bolo všetko. Z toho vyplýva logická spojitosť medzi liberálno-demokratickou ideológiou a doktrínou globalizácie. 

Zdroj: http://devec.ru/almanah/13/1846-vladimir-jakunin-globalizatsija-i-kapitalizm.html

 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |