Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Aktuálne stanovisko Ruska k Ukrajine a Krymu - chelemendik.sk

 

Aktuálne stanovisko Ruska k Ukrajine a Krymu

2020-02-26  (14:24)

 - Aktuálne stanovisko Ruska k Ukrajine a Krymu

18.3.2014


Na Ukrajine sa uskutočnil fakticky ozbrojený štátny prevrat, po ktorom sa k moci dostali nelegitímne sily, snažiace sa spravovať krajinu. Pretrváva stav, kedy radikálne nacionalistické živly aj naďalej vyvíjajú silný nátlak na rozhodnutia Kyjeva, používajúc teror a zastrašovanie. Je evidentné ignorovanie záujmov ukrajinských regiónov, po rusky hovoriaceho obyvateľstva a etnických menšín. V Kyjeve "sa zabudlo" o dosiahnutom vzájomnom súhlase 21. januára t.r. prezidenta Viktora Janukoviča a  opozície za prítomnosti zástupcov Francúzska, Nemecka a Poľska v dohode o urovnaní situácie v krajine. Táto skutočnosť primäla legitímne orgány Krymu prijať rozhodnutie o diferencovaní sa od Kyjeva usporiadaním referenda o budúcnosti polostrova.

Právo na sebaurčenie je zakotvené v článku 1 Charty OSN. Opakovane bolo potvrdené rozhodnutiami Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (napríklad v Deklarácii roku 1970 o zásadách medzinárodného práva; Deklarácii z roku 1960 o poskytnutí nezávislosti koloniálnym krajinám a národom). V situácii, kedy národ nemá možnosť získať svoj štatút a ochranu práv v rámci štátu, na území ktorého žije, si výkon práva na sebaurčenie môže tento národ uskutočniť cestou oddelenia od tohto štátu a/alebo pripojenia sa k inému štátu.

Spomínaná Deklarácia z roku 1970 potvrdzuje nedotknuteľnosť územnej celistvosti štátov, "ktoré v svojej činnosti dodržujú princíp rovnakých práv a sebaurčenia národov“, „a preto majú vlády, ktoré predstavujú obyvateľstvo daného územia bez rozdielu rasy, viery a farby kože“. Viedenská deklarácia Svetovej konferencie OSN o ľudských právach tiež zdôrazňuje, že štáty, ktoré si zastávajú svoje právo na ochranu územnej celistvosti štátu, musia mať „vlády, ktoré zastupujú záujmy všetkých ľudí  na danom území bez akýchkoľvek rozdielov“. 

Počas viac ako 20 - ročnej histórie začlenenia do Ukrajiny sa národu Kryma nepodarilo uskutočniť svoje právo na sebaurčenie v rámci tohto štátu pre politiku ústredných orgánov moci. V januári 1991 sa v Krymskej oblasti konalo referendum, ktoré vyústilo do zákona Ukrajiny o obnovení Krymskej autonómnej sovietskej socialistickej republiky. V septembri 1991 Najvyšší soviet Kryma prijal „Deklaráciu o štátnej suverenite“. V roku 1992 bola prijatá Ústava Krymu. Avšak, v roku 1995 rozhodnutím Najvyššej rady Ukrajiny a ukrajinského prezidenta, bez súhlasu ľudu Krymu, bola krymská Ústava zrušená. To znamená, že štatút Krymu bol zmenený - z nezávislého štátu v štruktúre Ukrajiny (podľa Ústavy Krymu z roku 1992) na postavenie autonómnej republiky ako územnej zložky ukrajinského štátu.

Po protiprávnom a násilnom prevzatí moci v Kyjeve sa situácia, týkajúca sa možnosti výkonu práva na sebaurčenie v rámci ukrajinského štátu, výrazne zhoršila. Tak, skupiny osôb, kontrolované Kyjevským vedením, sa pokúšali zosadiť legitímne úrady Krymu, uskutočňujú ich trestné stíhanie. 

Úrady v Kyjeve nezastupujú celý ukrajinský ľud, tým menej obyvateľstvo Krymu, dokonca nemajú pod kontrolou ani podstatnú časť krajiny, kde miestne orgány samosprávy preberajú  moc do vlastných rúk.

Takým činom ľud Krymu stratil nádej na uplatnenie svojho práva na sebaurčenie v rámci ukrajinského štátu a samotný ukrajinský štát stratil právo na ochranu svojej územnej celistvosti.

V tejto situácii de facto vedenie Ukrajiny, konajúc v súlade s Deklaráciou roku 1970, by sa malo "zdržať akéhokoľvek násilného konania, ktoré pripraví národy  ...  o ich práva na sebaurčenie, slobodu a nezávislosť" a umožniť pokojný a slobodný prejav vôle Krymu. Ak sa tak nestane, sú Krymčania oprávnení vyžiadať si a získať podporu v súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov.

Hodnotenie Krymského referenda ako nezodpovedajúceho Ústave Ukrajiny je irelevantné k otázke jeho legitimity podľa medzinárodného práva. Prax výkonu práva na sebaurčenie oddelením ukazuje, že z objektívnych dôvodov nemôže byť uskutočnené podľa národnej legislatívy. USA v memorande, predloženom Medzinárodnému súdnemu dvoru OSN vo veci súladu s medzinárodným právom oddelenia Kosova vyhlásili, že „deklarácie nezávislosti môžu byť, a často vo svojej podstate aj sú v rozpore s vnútorným právom, ... ale to neznamená, že došlo k porušeniu medzinárodného práva“. Okrem USA aj ďalšie štáty obhajovali na súde legitimitu oddelenia Kosova. Medzinárodný súd v tomto prípade uviedol, že "všeobecné medzinárodné právo neobsahuje zákaz, vzťahujúci sa na deklarácie nezávislosti“.

Čo sa týka námietok voči Rusku, že nemá právo odvolávať sa na  kosovský precedens, pretože neuznáva štátnosť Prištiny, vychádzame z tvrdenia, že Krym má oveľa viac dôvodov na výkon práva na sebaurčenie oddelením, ako malo Kosovo. Kosovo bolo oddelené od Srbska vojenským zákrokom zvonku bez schválenia Bezpečnostnej rady OSN a vyhlásilo svoju nezávislosť v prítomnosti oprávnenej, slobodne zvolenej vlády Srbska. Na území Kosova sa nekonalo referendum o nezávislosti, srbské obyvateľstvo bolo zbavené možnosti sa vyjadriť a oddelenie kraj vyhlásil samostatne. Nebola žiadna situácia, ktorá by ohrozovala právo na sebaurčenie Kosova v rámci Srbska (vo forme autonómie, a pod.) v čase vyhlásenia nezávislosti kraja. Z týchto skutočností vychádzalo Rusko počas súdneho pojednávania o Kosove a i naďalej zakladá svoju politiku voči tomuto kraju.

 

Vyhlásenie MZV Ruska o Skupine na podporu Ukrajiny

V poslednom čase naši západní partneri aktívne volajú po vytvorení Kontaktnej skupiny na vyriešenie situácie na Ukrajine, vychádzajú však z toho, že podobná štruktúra má byť zameraná na iniciáciu dialógu medzi Moskvou a Kyjevom.
Ako už viac ráz ruská strana deklarovala, terajšiu situáciu na Ukrajine sme nevyvolali my, ale je výsledkom hlbokej krízy ukrajinského štátu, ktorá mala za následok polarizáciu spoločnosti a ostré vyhrotenie antagonizmu medzi rozličnými časťami krajiny.
Medzinárodné spoločenstvo by malo zamerať svoje úsilie práve na pomoc, ako tieto protirečenia prekonať.
Majúc na zreteli túto úlohu a s ohľadom na výzvy, ktoré nám boli adresované zo strany USA a európskych štátov, pripravili sme a pred týždňom odovzdali našim hlavným partnerom v USA, Európe a iných regiónoch ruské návrhy toho, ako by mohla byť organizovaná vonkajšia podpora tých krokov, ktoré musia urobiť samotní Ukrajinci na to, aby prekonali krízu.
S týmto cieľom sme navrhli vytvoriť kompaktnú Skupinu na podporu Ukrajiny v zložení, ktoré bude akceptovateľné pre všetky ukrajinské politické sily.
Účastníci Skupiny by sa zaviazali riadiť sa nasledujúcimi princípmi:
– rešpektovať záujmy mnohonárodnostného ukrajinského ľudu,
– napomáhať legitímne snahy všetkých Ukrajincov a všetkých regiónov krajiny žiť v bezpečí v súlade so svojimi tradíciami a zvykmi, slobodne používať materinský jazyk, mať voľný prístup k svojej kultúre a podporovať bohaté styky so svojimi krajanmi a susedmi,
– nedopustiť obnovenie neonacistickej ideológie, nevyhnutnosť zo strany ukrajinských politikov dištancovať sa od ultranacionalistov a zmariť ich pokusy destabilizovať rozličné regióny krajiny,
– uznať mimoriadny význam občianskeho mieru a pokojnej dohody v rámci celého národa Ukrajiny na vytýčenie konštruktívnych vzťahov v euroatlantickom regióne na základe rovnoprávnosti a vzájomného rešpektovania záujmov všetkých tu nachádzajúcich sa štátov.
Cieľmi Skupiny na podporu Ukrajiny by bolo podporiť Ukrajincov v tom, aby uskutočnili nasledujúce prvoradé kroky.
1. Bezodkladne splniť záväzky zakotvené v Dohovore o regulovaní situácie na Ukrajine z 21. februára 2014, týkajúce sa odobratia nelegálnych zbraní, uvoľnenia nezákonne obsadených budov, ulíc a námestí, а tiež týkajúce sa organizovania objektívneho vyšetrenia násilných činov v decembri 2013 až februári 2014.
2. Bez meškania zvolať na základe uznesenia Najvyššej rady Ukrajiny ústavný snem s rovnoprávnym zastúpením všetkých ukrajinských regiónov na prípravu novej federatívnej ústavy, podľa ktorej:
– budú zakotvené zásady prioritnosti zákona, ochrany práv človeka a všetkých národnostných menšín, slobody slova a činnosti politických strán a masovokomunikačných prostriedkov, ako aj ďalšie zásady, ktoré garantujú politické zriadenie Ukrajiny ako demokratického federatívneho štátu s vlastnou suverenitou a neutrálnym vojensko-politickým štatútom;
– ruský jazyk spolu s ukrajinským bude mať štatút druhého štátneho jazyka, ostatné jazyky budú mať štatút v súlade s Európskou chartou regionálnych a menšinových jazykov;
– regióny budú samostatne priamym hlasovaním voliť orgány svojej zákonodarnej a výkonnej moci a budú mať široké kompetencie, odzrkadľujúce kultúrno-historickú špecifickosť každého z nich, v otázkach hospodárstva a financií, sociálnej sféry, jazyka, vzdelávania, vonkajších medziregionálnych stykov, pri zabezpečení ochrany práv národnostných menšín, žijúcich v každom subjekte federácie;
– bude zakázané a trestné zasahovať do záležitostí cirkvi a medzikonfesionálnych vzťahov.
Uznesenie o schválení návrhu novej ústavy prijíma ústavný snem na základe súhlasu všetkých zúčastnených.
Návrh ústavy sa predkladá na celonárodné referendum.
3. Hneď po schválení novej ústavy má byť vytýčené uskutočnenie za bohatej a objektívnej účasti medzinárodných pozorovateľov celonárodných volieb do najvyšších orgánov štátnej moci Ukrajiny, pričom súčasne budú uskutočnené voľby do orgánov zákonodarnej a výkonnej moci v každom subjekte federácie.
4. Uznáva sa a rešpektuje sa právo Krymu určiť si svoj osud v súlade s výsledkami slobodnej vôle jeho obyvateľstva vyjadrenej v referende 16. marca 2014. 5. Ustanovené na základe komplexnosti vyššie uvedených cieľov a zásad štátne zriadenie Ukrajiny, jej suverenita, územná celistvosť a neutrálny vojensko-politický štatút garantuje Rusko, Európska únia a USA, čo bude zakotvené v rezolúcii  Bezpečnostnej rady OSN.
*     *     *
Rusko je pripravené spolu s našimi partnermi bezodkladne pristúpiť k vytvoreniu mnohostranného mechanizmu na podporu vyriešenia ukrajinskej krízy v súlade s týmito návrhmi.
17. marca 2014  

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |